Vergi Portalı

 
 

Genel Usulsüzlük Cezası

Vergi kanunlarında yer alan, vergilendirmeyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesi sırasında dikkate alınması gereken şekle ve usule ilişkin bir takım kurallara uyulmaması sonucunda usulsüzlük fiili işlenmiş olur. Bu durumda, söz konusu fiiller usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinde belirtilmiştir. Usulsüzlük cezası kesilecek mükellefler 6 gruba ayrılmış ve bu sınıflandırma “Kanuna Bağlı Cetvel” adıyla kanuna eklenmiştir.

Özel Usulsüzlük Cezası

Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinde belirtilen bazı hallerde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu hallerden bazıları şöyledir:

- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekli ve usul hükümlerine uyulmaması,

- Üzerindeki eksiklikler dolayısıyla hiç düzenlenmemiş sayılan belgeler,

- 7 günlük fatura düzenleme süresi içinde düzenlenmemiş faturalar,

- Serbest meslek makbuzu yerine fatura düzenlenmesi,

- Perakende satış fişi, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi gibi düzenleme zorunluluğu getirilmiş olan belgelerin düzenlenmemesi, bulundurulmaması, aslı ile örneğinin farklı tutarları içermesi gibi durumların tespiti.

Özel usulsüzlük cezası idare ile mükellef arasında sık sık uyuşmazlık konusu olmaktadır. Bu konuda istikrar kazanan yargı kararları uygulamaya yön vermektedir.

İşyeri Kapatma Cezası

31.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 16.07.2004 tarih ve 5228 Sayılı kanunun 60/1-c maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nda işyeri kapatma cezasını düzenleyen mükerrer 354. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER

MADDELER - KONULAR

388 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2009

(TL)

393 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2010

(TL)

402 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2011

(TL)

411 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2012

(TL)

422 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2013

(TL)

432 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2014

(TL)

442 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2015

(TL)

460 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2016

(TL)

Madde - 343

En az ceza haddi

- Damga vergisinde

7,60

7,70

8

8,80

9,40

9,70

10,60

11

- Diğer vergilerde

16

16

17

18

19

19

20

21

Madde 352- (Kanuna bağlı cetvel)

Birinci derece usulsüzlükler

-Sermaye şirketleri için

89

90

96

105

110

110

120

126

-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için

56

57

60

66

70

70

77

80

-İkinci sınıf tüccarlar için

28

28

30

33

35

36

39

40

-Yukarıdakiler dışında Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için

14

14

15

16

17

17

18

19

-Kazancı basit usulde vergilendirilenler için

7,60

7,70

8

8,80

9,40

9,70

10,60

11

-Gelir vergisinden muaf esnaf için

3,50

3,50

3,70

4

4,30

4,40

4,80

5

Madde - 352

İkinci derece usulsüzlükler

-Sermaye şirketleri için

50

50

53

58

60

60

66

69

-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için

28

28

30

33

35

36

39

40

-İkinci sınıf tüccarlar için

14

14

15

16

17

17

18

19

-Yukarıdakiler dışında Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için

7,60

7,70

8

8,80

9,40

9,70

10,60

11

-Kazancı basit usulde vergilendirilenler için

3,50

3,50

3,70

4

4,30

4,40

4,80

5

-Gelir vergisinden muaf esnaf için

2

2

2,15

2,30

2,40

2,40

2,60

2,70

Madde - 353

1 numaralı bentte yazılı belgeler

-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu almamak veya vermemek (1)

160

160

170

180

190

190

200

210

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı

76.000

77.000

80.000

88.000

94.000

97.000

106.000

110

2 numaralı bentte yazılı belgeler

-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

160

160

170

180

190

190

200

210

-Her bir belge nevine ilişkin her tespit için toplam ceza miktarı

7.600

7.700

8.000

8.800

9.400

9.700

10.600

11.000

-Her bir belge nevine ilişkin olarak bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplam ceza miktarı

76.000

77.000

80.000

88.000

94.000

97.000

106.000

110.000

4 numaralı bent

-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

160

160

170

180

190

190

200

210

6 numaralı bent

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara

3.500

3.500

3700

4.000

4.300

4.400

4.800

5.000

7 numaralı bent

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

190

190

200

220

230

230

250

260

8 numaralı bent (2)

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

560

570

600

660

700

700

770

800

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

140.000

150.000

158.000

9 numaralı bent

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere

760

770

800

880

940

970

1.060

1.100

10 numaralı bent

127.maddenin(d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

560

570

600

660

700

700

770

800

Madde - 355

b) Damga Vergisinde

Her bir kağıt için kesilecek
özel usulsüzlük cezası

1,60

1,70

1,79

Mükerrer Madde - 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza

-I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600

1.000

1070

1.170

1.200

1.200

1.300

1.370

-II.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

760

500

530

580

600

600

660

690

-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

250

260

280

300

300

330

340

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

970.000

1.060.000

1.100.000


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

23 Ocak 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler