Vergi Portalı

 
 

a) Usulsüzlük Cezaları

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler (TL)

İkinci derece usulsüzlükler (TL)

Sermaye şirketleri

148,00

80,00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

90,00

45,00

İkinci sınıf tüccarlar

45,00

21,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi oranlar

21,00

12,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

12,00

5,70

Gelir vergisinden muaf esnaf

5,70

3,20

Not: Usulsüzlük fiili re’sen takdiri de gerektiriyorsa, ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır.

b) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için cezalar

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600,00 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800,00 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında

400,00 TL

Not: Tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlardan her birine, her bir işlem için yukarıda yer verilen tutarlardan az olmamak üzere, işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu tutar yıllık 1.200,000 TL’yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.


c) Özel Usulsüzlük Cezaları

Özel usulsüzlük filleri

Ceza (TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

240,00

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

120.000,00

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

240,00

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

12.000,00

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

120.000,00

3- Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması

240,00

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.700,00

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

290,00

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (en fazla yıllık 180.000 TL)

900,00

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200,00

8- Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900,00

Not: - Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda, vergi ziyaı da meydana geliyorsa, vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca hesaplanır.

- VUK 352.,353. ve mükerrer 355. maddelerinde yer alan ceza tutarları 2018 yılı için 490 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler