Vergi Portalı

 
 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

MADDE NO-KONUSU

2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1 - İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

2.000-200.000

200.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

24

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

88.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1-Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

168.000

230.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı hare

2,40

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar________________________

900

MADDE 343-

En az ceza haddi

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

11

21

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1 - Sermaye şirketleri

126

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

11 nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

69

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer $ekil ve usul bükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

210

110.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

210

11.000

110.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası

800

158.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

MADDE 355-

c) Damga Vergisinde

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler iie 256,257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370

2-İkinci sınıf tüccarlar, defler tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

690

3-Yukandaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri ftnans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.900

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

1.900-190.000

190.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

23

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

84.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

160.000

220.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

88.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

160.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

880

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

880

MADDE 343-

En az ceza haddi

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

10,60

20

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

120

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

77

3 - İkinci sınıf tüccarlar

39

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

18

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

10,60

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,80

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

66

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

39

3 - İkinci sınıf tüccarlar

18

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

10,60

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,60

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

200

106.000

2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya

bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

200

10.600

106.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

200

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

4.800

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

250

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası

770

150.000

9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere

1.060

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

770

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,70

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci

madde hükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.300

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

tespit edilenler hakkında

660

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

330

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.060.000

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

MADDE NO – KONUSU

2014 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.800

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

1.800-180.000

180.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

21

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

77.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

150.000

200.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

80.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

800

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,10

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

800

MADDE 343-

En az ceza haddi

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

9,70

19

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

110

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

70

3 - İkinci sınıf tüccarlar

36

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

17

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,70

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,40

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

60

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

36

3 - İkinci sınıf tüccarlar

17

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

9,70

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

MADDE NO – KONUSU

2014 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

190

97.000

2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya

bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

190

9.700

97.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

4.400

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

230

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası

700

140.000

9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere

970

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

700

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci

madde hükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

tespit edilenler hakkında

600

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

970.000
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK
ÜZERE UYGULANACAKOLAN HAD VE MİKTARLAR

MADDE NO – KONUSU

2013 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.800

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.800-180.000

180.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

21

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

150.000

200.000

2- Yıllık gayrisafi işhasılatı

80.000

3- İşhasılatınınbeş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

800

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,10

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş vepeştemallıklar

800

MADDE 343-

En az ceza haddi

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

9,40

19

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

110

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslekerbabı

70

3 - İkinci sınıf tüccarlar

35

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

17

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,30

IInciderece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

60

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

35

3 - İkinci sınıf tüccarlar

17

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,40

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,30

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

MADDE NO – KONUSU

2013 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekilve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190

94.000

2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,giriş veyolcutaşımabileti, sevk irsaliyesi, taşımairsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

- Her bir belgenev’ineilişkin olarak her bir tespitiçintoplamceza

- Her bir belgenev’ineilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190

9.400

94.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tekdüzenhesapplanına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelikbilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.300

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek vetüzelkişilerceyapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

700

140.000

9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

940

10-127ncimaddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

- Her birkağıtiçin kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257nci

maddehükmüne uymayanlar için ceza

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

Tahsilatve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

940.000


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

23 Ocak 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler