Vergi Portalı

 
 
 
Gümrük Uyuşmazlıkları İçin Başvurulabilecek İdari Yollar
Gümrük Kanunu’nu hükümlerine göre düzenlenen düzeltme ve itiraz, para cezasının indirimli ödenmesi ve ihtirazi kayıt müesseseleri
Düzeltme ve İtiraz

Gümrük Kanunu’nun 242. maddesi uyarınca, ek tahakkuk kararının tebliğinden itibaren;
    • 15 gün içinde ilgili Gümrük Müdürlüğüne düzeltme ya da 7 gün içinde Başmüdürlüğe itiraz başvurusunda bulunulmalıdır.

    • Gümrük Müdürlüğüne düzeltme başvuruşunda bulunulmuş ve gümrük müdürlüğü başvuruyu reddetmişse, red kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde Başmüdürlüğe itiraz başvurusunda bulunulmalıdır.

    • Başmüdürlük itiraz başvurusunu reddederse, red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açılabilir.
GK md. 242. uyarınca, para cezası kararının tebliğinden itibaren
    • 7 gün içinde Başmüdürlüğe itiraz başvurusunda bulunulmalıdır.

    • Başmüdürlük itiraz başvurusunu reddederse, red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açılabilir.
Para Cezasının İndirimli Ödenmesi

GK’nın 244. maddesi uyarınca, kesilen para cezalarına karşı idari yargı mercilerine itiraz yoluna gidilmeden ve ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içersinde söz konusu cezanın ödeneceği yazılı olarak gümrük idaresine bildirilse ve ödeme ceza kararlarının tebliği tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılırsa, bu durumda para cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir.

Ancak, bu cezaya karşı itiraz hakkı düşer.

Para Cezasının İndirimli Ödenmesi

Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi uyarınca, idari para cezası, kanun yoluna başvurmadan önce ödendiği takdirde para cezasının dörtte üçü tahsil edilir. Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kanunun, idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanacağından ve gümrük para cezalarına karşı Vergi Usul Kanunu uyarınca dava açma süresi 30 gün olduğundan dolayı, gümrük para cezaları tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenirse cezanın dörtte biri indirilir.

Ancak, bu cezaya karşı itiraz hakkı düşer.

İhtirazi Kayıt

Mükellefler, gümrük beyannamesini ihtirazi kayıtla beyan ederek, hesaplanan vergiye itiraz edebilir. İtiraz aşamaları, ek tahakkuk kararına yapılan itiraz aşamaları ile aynıdır.

Mükelleflerin ihtirazi kayıtla beyanname vermeleriyle ilgili gerek vergi kanunlarında, gerekse Gümrük Kanunu’nda herhangi bir yasal düzenleme yoktur.

Dolayısıyla, ihtirazi kayıtla verilen beyannamelerde, ihtirazi kayıt dilekçesinin ne şekilde verileceği konusunda herhangi bir düzenleme yoktur.

Yasalarda bu konuda açık bir hüküm bulunmamasına rağmen, son zamanlardaki yargı kararları ve idarenin bu konudaki yaklaşımı uyarınca, beyannamenin 44 nolu hanesine ihtirazi kayıt şerhinin konulması ve ayrıca beyannamenin tescil tarihinde ihtirazi kayıt dilekçesinin gümrük idaresine sunularak kayıttan geçirilmesi gerekmektedir.
 
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler