Vergi Portalı

 
 
 
İş Kanunu İdari Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI (2016 YILI)

YÜKÜMLÜLÜK MADDESİ

CEZA MADDESİ

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI

3

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.

17.700 TL

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.

141 TL

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.

141 TL

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.

141 TL

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.

141 TL

28

99/c

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.

141 TL

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.

584 TL

30

101

İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

2.212 TL

30

101

İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

2.212 TL

32

102/a

Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.

161 TL

39

102/a

Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.

161 TL

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,

554 TL

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.

584 TL

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.

584 TL

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.

285 TL

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.

285 TL

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.

285 TL

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.

285 TL

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.

285 TL

63

104

Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.

1.560 TL

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.

285 TL

68

104

Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.

1.560 TL

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.

1.560 TL

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.

1.560 TL

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.

1.560 TL

73

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.

1.560 TL

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.

1.560 TL

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.

1.560 TL

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.

1.560 TL

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

17.700 TL

92

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.

14.160 TL

96/1

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.

14.160 TL

96/2

107

İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.

14.160 TL

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.

14.160 TL

Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.– 2016 yılı için yeniden değerleme oranı 5,58 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Ocak 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler