Vergi Portalı

 
 
 
Damga Vergisi Oranları

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar


I. Akitlerle ilgili kağıtlar

2014

(TL)

2015

(TL)

2016

(TL)

A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

Binde 1,89

Binde 1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

Binde 1,89

Binde 1,89

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1,89

Binde 1,89

Binde 1,89

B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

41,20

45,30

47,80

2. Sulhnameler

41,20

45,30

47,80

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

231,10

254,40

268,50

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

41,20

45,30

47,80

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

Binde 5,69

Binde 5,69

Binde 5,69

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

14,40

15,80

16,60

ab) Rehin senedi (Varant)

8,50

9,30

9,80

ac) İyda senedi

1,60

1,70

1,70

ad) Taşıma senedi

0,60

0,60

0,60

b) Konşimentolar

8,50

9,30

9,80

c) Deniz ödüncü senedi

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

14,40

15,80

16,60

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar

31,80

35,00

36,90

bb) Gelir tabloları

15,40

16,90

17,80

bc) İşletme hesabı özetleri

15,40

16,90

17,80

c) Barnameler

1,60

1,70

1,70

d) Tasdikli manifesto nüshaları

6,40

7,00

7,30

e) Ordinolar

0,60

0,60

0,60

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

6,40

7,00

7,30

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

Binde 7,59

Binde 7,59

Binde 7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

Binde 7,59

Binde 7,59

Binde 7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

Binde 7,59

Binde 7,59

Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

0,60

0,60

0,60

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

41,20

45,30

47,80

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

55,00

60,50

63,80

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

27,20

29,90

31,50

bd) Muhtasar beyannameler

27,20

29,90

31,50

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

27,20

29,90

31,50

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

55,00

60,50

63,80

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

20,30

22,30

23,50

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

20,30

22,30

23,50

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

32,30

35,50

37,40

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

0,60

0,60

0,60


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Ocak 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler