Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Vergi Bültenleri> Vergi Bültenleri 2017
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
 
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
2017/31 - İçerik: T.Fiyatlandırması - 22.03.2017 - GİB Tarafından “Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” İmzalandı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan hükme dayanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.03.2017 tarihinde yeni bir “Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” imzalanmıştır.
2017/30 - İçerik: GVK - 16.03.2017 - Yeni İstihdam Teşvikiyle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği
16.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 297 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen, yeni işe alınan çalışanlar için gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulama şekli ve esasları belirlenmiştir.
2017/29 - İçerik: DV & HK & KKDF - 15.03.2017 - Damga Vergisi, Harç ve KKDF Düzenlemeleri Yapan BKK
15.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;
- İnşaat sektörüne özgü dört tür kâğıdın damga vergisi oranı sıfıra indirilmiş,
- Bazı tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında ödenen tapu harcı, 30.09.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, konut ve işyerlerinde binde 15 olarak yeniden belirlenmiş,
- Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde KKDF kesintisi oranı, ortalama vadesi, bir yıla kadar olanlarda % 1’e, bir yıl ve üzeri olanlarda % 0’a indirilmiştir.
2017/28 - İçerik: ÇVÖ - 09.03.2017 - Yeni Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları
Türkiye Cumhuriyeti ile
- Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
- Vietnam ve Gambiya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar,
Resmi Gazetede yayımlandı.
2017/27 - İçerik: GVK & KDV & DV & HK - 08.03.2017 - 6824 Sayılı Kanun’un Vergi Düzenlemeleri
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan düzenlemelerle, diğer düzenlemeler yanında;

- Beyannameli bazı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, hesaplanan verginin % 5’i kadar vergi indirimi olanağı getirilmiş,

- Yabancılara konut ve işyeri tesliminde katma değer vergisi istinası öngörülmüş,

- İnşaat sektöründe düzenlenen bazı kâğıtlar için damga vergisi oran indirimine olanak sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş,

- Tapu harcı oranının farklılaştırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
2017/26 - İçerik: GVK - 28.02.2017 - Menkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin Beyanname Notları
2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanı ve “Hazır Beyan Sistemi”nin kullanımı hk.
2017/25 - İçeriik: GVK - 28.02.2017 - Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatmalar
2016 takvim yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve “Hazır Beyan Sistemi”nin kullanımı hk.
2017/24 - İçerik; Yatırım Teşvik - 27.02.2017 - Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla, diğer çok sayıda düzenleme yanında;
- Yazılım ve gayri mad hak tesliminde KDV istisnasına ilişkin düzenlemeye Kararda yer verilmiş,
- Bina inşaat harcamalarındaki KDV iadesinin, teşvik belgesi üzerinde her hangi bir işlem yapılmaksızın uygulanması öngörülmüş,
- 2017 yılında yapılacak yatırım harcamaları için; yatırıma katkı oranının 15 puan fazlasıyla uygulanması, vergi indirim oranı ile yatırım döneminde diğer gelirlere indirimli oran uygulanarak yatırıma katkı tutarının sağlanabilecek kısmı % 100 olarak belirlenmiş, ayrıca bu uygulamanın da belge herhangi bir değişiklik yapılmaksızın uygulanmasına izin verilmiştir.
2017/23 - İçerik: 3218 Sayılı Kanun - 24.02.2017 - Serbest Bölgeler Kanunu’nda Değişiklik Yapan Kanun Yürürlükte

24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la;
- Serbest bölge teşviklerinden yararlanmayan kullanıcılar ile işletici şirketlerin, Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlanmalarına olanak sağlanmış,
- Serbest bölgede bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme ve depolama hizmetleriyle uğraşanların, bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisi istisnası getirilmiş,
- Ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini ihraç edenlerin istihdam ettikleri personele ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna iken, yapılan değişiklikle söz konusu ücretler için istisna uygulamasına son verilmiş, bunun yerine bu ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin tahakkuktan terkini öngörülmüş, böylece ücret stopajıyla ilgili teşvik, istihdam edilen kişiden işverene aktarılmış,
- Serbest bölgelerdeki binalar için beş yıllık emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir.

2017/22 - İçerik: GVK - 23.02.2017 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mutasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle;
- “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” oluşturulmuş,
- Beyannamenin Kırşehir’de 1 Haziran 2017, diğer illerde 1 Ocak 2018 tarihinde başlaması öngörülmüştür.
2017/21 - İçerik: KDV - 16.02.2017 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler

15.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 11 seri no.lu Tebliğ ile diğer düzenlemeler yanında;
- Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası düzenlemesine ilişkin açıklamalar yapılmış,
- Konut tesliminden önce fatura düzenlendiği ve konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranlarının farklı oluğu durumda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranının esas alınacağı netleştirilmiş,
- Başta sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gereken KDV ile ilgili olarak sonradan (ikmalen, re’sen veya mükellefin sonradan beyanı üzerine) tarh edilen vergi olmak üzere, bazı durumlarda, yüklenilen ancak vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yıl içinde indirim konusu yapılamayan KDV’nin daha sonraki yıllarda belli sınırlar içinde indiriminin yapılabileceğine ilişkin açıklamalar yapılmış,
- İndirimli oran uygulamasından veya diğer nedenlerle yapılacak iadelerle ilgili olarak çok sayıda düzenleme ve açıklama yapılmıştır.

2017/20 - İçerik: KV - 13.02.2017 - Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği

11 Şubat 2017 tarihlie Resmi Gazetede yayımlanan 12 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6770 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelerden;
- Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu değişikliğine ve
- KOBİ birleşmelerinde indirimli kurumlar vergisi oranı teşvikine
ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

2017/19 - İçerik: GVK, KDV, HK, DV - 12.02.2017 - Yeni Torba Kanun Teklifinin Vergi Düzenlemeleri

8 Şubat 2017 tarihi itibariyle TBMM gündemine giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle;
- Beyannameli bazı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için vergi indirimi,
- Yabancılara konut ve işyeri tesliminde katma değer vergisi istinası,
- İnşaat sektöründe düzenlenen bazı kâğıtlar için damga vergisi oran indirimine olanak sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi,
- Tapu harcı oranının farklılaştırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi,

önerilmiştir.

2017/18 - İçerik: GVK - 10.02.2017 - Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Gelir Vergisi Teşviki

9 Şubat 2017 tarihhli Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle, kapsama giren sigortalıların, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkini öngörülmüştür.

2017/17 - İçerik: Özelge - 10.02.2017 - Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2017/2)

Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler

BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 
2017/31 - İçerik: T.Fiyatlandırması22.03.2017 00:00:00GİB Tarafından “Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” İmzalandı5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan hükme dayanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.03.2017 tarihinde yeni bir “Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” imzalanmıştır.
2017/30 - İçerik: GVK16.03.2017 00:00:00Yeni İstihdam Teşvikiyle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği16.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 297 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen, yeni işe alınan çalışanlar için gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulama şekli ve esasları belirlenmiştir.
2017/29 - İçerik: DV & HK & KKDF15.03.2017 00:00:00Damga Vergisi, Harç ve KKDF Düzenlemeleri Yapan BKK15.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;
- İnşaat sektörüne özgü dört tür kâğıdın damga vergisi oranı sıfıra indirilmiş,
- Bazı tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında ödenen tapu harcı, 30.09.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, konut ve işyerlerinde binde 15 olarak yeniden belirlenmiş,
- Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde KKDF kesintisi oranı, ortalama vadesi, bir yıla kadar olanlarda % 1’e, bir yıl ve üzeri olanlarda % 0’a indirilmiştir.
2017/28 - İçerik: ÇVÖ09.03.2017 00:00:00Yeni Çifte Vergilemeyi Önleme AnlaşmalarıTürkiye Cumhuriyeti ile
- Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
- Vietnam ve Gambiya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar,
Resmi Gazetede yayımlandı.
2017/27 - İçerik: GVK & KDV & DV & HK08.03.2017 00:00:006824 Sayılı Kanun’un Vergi DüzenlemeleriBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan düzenlemelerle, diğer düzenlemeler yanında;

- Beyannameli bazı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, hesaplanan verginin % 5’i kadar vergi indirimi olanağı getirilmiş,

- Yabancılara konut ve işyeri tesliminde katma değer vergisi istinası öngörülmüş,

- İnşaat sektöründe düzenlenen bazı kâğıtlar için damga vergisi oran indirimine olanak sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş,

- Tapu harcı oranının farklılaştırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
2017/26 - İçerik: GVK28.02.2017 00:00:00Menkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin Beyanname Notları2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanı ve “Hazır Beyan Sistemi”nin kullanımı hk.
2017/25 - İçeriik: GVK28.02.2017 00:00:00Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatmalar2016 takvim yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve “Hazır Beyan Sistemi”nin kullanımı hk.
2017/24 - İçerik; Yatırım Teşvik27.02.2017 00:00:00Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla, diğer çok sayıda düzenleme yanında;
- Yazılım ve gayri mad hak tesliminde KDV istisnasına ilişkin düzenlemeye Kararda yer verilmiş,
- Bina inşaat harcamalarındaki KDV iadesinin, teşvik belgesi üzerinde her hangi bir işlem yapılmaksızın uygulanması öngörülmüş,
- 2017 yılında yapılacak yatırım harcamaları için; yatırıma katkı oranının 15 puan fazlasıyla uygulanması, vergi indirim oranı ile yatırım döneminde diğer gelirlere indirimli oran uygulanarak yatırıma katkı tutarının sağlanabilecek kısmı % 100 olarak belirlenmiş, ayrıca bu uygulamanın da belge herhangi bir değişiklik yapılmaksızın uygulanmasına izin verilmiştir.
2017/23 - İçerik: 3218 Sayılı Kanun24.02.2017 00:00:00Serbest Bölgeler Kanunu’nda Değişiklik Yapan Kanun Yürürlükte

24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la;
- Serbest bölge teşviklerinden yararlanmayan kullanıcılar ile işletici şirketlerin, Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlanmalarına olanak sağlanmış,
- Serbest bölgede bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme ve depolama hizmetleriyle uğraşanların, bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisi istisnası getirilmiş,
- Ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini ihraç edenlerin istihdam ettikleri personele ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna iken, yapılan değişiklikle söz konusu ücretler için istisna uygulamasına son verilmiş, bunun yerine bu ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin tahakkuktan terkini öngörülmüş, böylece ücret stopajıyla ilgili teşvik, istihdam edilen kişiden işverene aktarılmış,
- Serbest bölgelerdeki binalar için beş yıllık emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir.

2017/22 - İçerik: GVK23.02.2017 00:00:00Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mutasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle;
- “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” oluşturulmuş,
- Beyannamenin Kırşehir’de 1 Haziran 2017, diğer illerde 1 Ocak 2018 tarihinde başlaması öngörülmüştür.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mart 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler