Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Sosyal Güvenlik Bültenleri
Sayfa 1 / 21< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
 
Sayfa 1 / 21< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
2017/2 - 10.01.2017 - 6764 Sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitime İlişkin Yapılan Değişiklikler
6764 sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitim Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca;
- Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları (özel üniversiteler) ile okul-aile birlikleri de 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek olup, kanunun yayımlandığı tarihe kadar yersiz yararlanılan 5 puanlık prim indiriminde de usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.
- Çıraklık için aranan yaş şartı kaldırılıp, ortaokul mezunu olma şartı getirilmiştir.
- On ve daha fazla çalışanı bulunan işverenler çalışan personel sayısının %5’inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okulu öğrencisi çalıştırmakla yükümlüydüler. Yapılan yeni düzenleme ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencileri de bu kapsama alınmıştır.
- İşverenlerin çalıştırdıkları aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören stajyer veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere yapacakları ödemelerde; 20’den az personel çalıştıran işletmelerin kanun kapsamında ödeyeceği ücretin 2/3’ü, 20’den fazla personel çalıştıran işletmelerin ödeyeceği ücretlerin 1/3’ü işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
2017/1 - 10.01.2017 - Kısmi Süreli veya Çağrı Üzerine Çalışanlar, Saat Ücreti Üzerinden Çalışanlar ile Ev Hizmetlerinde Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Yükümlülükleri
Başkası üzerinden sağlık güvencesi olmayan kişilerden; 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan (ev hizmetlerinde çalışanlar) ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanlar ay içindeki eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren 30 güne tamamlamaları gerekmektedir.
2016/29 - 30.12.2016 - Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışan ve Çalıştıranlar SGK yükümlülüklerini SMS ve Mobil Uygulamalarla Yerine Getirebilecekler
1.4.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek-9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla veya daha az çalıştırılacakların tescil ve prim ödeme usul ve esasları belirlenmiştir.
Bu defa 29.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yukarıda adı geçen Tebliğde değişiklik yapılmış ve ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırmalarda Kurum tarafından belirlenecek olan bir numaraya SMS göndermek suretiyle çalıştıran ve çalıştırılanın tescil edilmesi ve tahakkuk eden primlerin de mobil telefon faturalarına yansıtılmak suretiyle ödenmesine olanak sağlanmıştır.
2016/28 - 16.12.2016 - Asgari Ücret Desteğinin 2017 Yılında da Uygulanmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Gündeminde
5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68inci madde ile 2016/Ocak-Aralık döneminde belli şartlar altında özel sektör işverenlerine asgari ücret destek sağlanması kararlaştırılmış ve desteğin yalnızca 2016 yılı için geçerli olacağı belirtilmişti.
Ancak, TBMM Gündeminde bulunan Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile söz konusu asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam ettirilmesi öngörülmektedir.
2016/27 - 25.11.2016 - SGK Sigorta Primine Esas Kazanç Üst Sınırının Yükselmesi Hk.
24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile halen aylık asgari ücretin 6.5 katı olarak uygulanmakta olan sigorta primine esas kazanç üst sınırı 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylık asgari ücretin 7.5 katına çıkartılmıştır.
2016/26 - 21.11.2016 - İhale Konusu İşler Haricinde Özel Sektörün Özel Sektöre Verdiği İşlerde İşyeri Açılışı Hk.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, özel sektör işyerleri tarafından, aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere tekraren verilen, güvenlik, temizlik ve benzeri hizmet alımı işlerinde gerekli şartların bulunması durumunda yeniden verilen iş için tekrar işyeri dosyası tescil ettirilmesi gerekmeyecek, ayrıca sözleşmeyle yenilenen iş için işyeri dosyası tescil ettirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.
2016/25 - 21.11.2016 - 4-b (Bağ-Kur) Sigortalılarının 5 Puanlık Hazine Desteğinden Yararlanma Şartları Hk.
4-b (Bağ-Kur) sigortalıları, cari ay primlerini yasal sürede ödemeleri ve kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması şartıyla 5 puanlık Hazine indiriminden yararlanabileceklerdir.
2016/24 - 19.09.2016 - 6745 Sayılı Torba Kanunun Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeleri
07.09.2016 Tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanun ve 6331 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere göre;
• Bakmakla yükümlü kişi durumunda iken 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli çalışanlar ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar, adlarına prim bildirilmeyen eksik günlerde bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmak suretiyle ay içinde 30 günden eksik günlere ilişkin GSS primini ödeme zorunluluğundan çıkarılmıştır.
• Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmayanlar ise, ay içinde 4857 sayılı yasanın 13 ve 14. Maddelerine göre kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların; ay içerisinde 21 ila 29 gün arasında çalışmalarının olması halinde eksik günler için GSS primi ödemeyecekler, 20 gün ve daha az çalışanlar ise, eskiden olduğu gibi eksik günleri için 30 güne tamamlayacak şekilde GSS primi ödeyeceklerdir.
• Belli şartları yerine getiren 4-b (Bağ-Kur) sigortalıları da 5 puanlık Hazine indiriminden faydalanacaklardır.
• Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin 1/7/2016 tarihinde başlayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir.
• Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenmesine karar verilen yatırımlar için Bakanlar Kurulu’nca; 5510 sayılı Kanunun ek-2 nci maddesindeki prim desteği prime esas kazanç alt sınırına bakılmaksızın işveren hissesine ait kısmın tamamı için ve 10 yıla kadar uygulanmasına karar verilebilecektir.
2016/23 - 05.09.2016 - SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Ağustos 2016 tarihinde ’Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik uyarınca;
- E-sigorta yoluyla gönderilen işe giriş bildirgeleri, işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihini takip eden ilk iş gününün sonuna kadar e-sigorta yoluyla iptal edilebilecektir.
- İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan işyerlerinde, ilk sigortalının bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde işten ayrılan çalışanların işten ayrılış bildirgeleri ilk sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten başlayarak bir ay artı 10 gün sonra verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.
- 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olduğu sonradan anlaşılan ve tescil işlemleri sonradan geriye yönelik yapılan 4/b sigortalılarına tescil tebligatının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde geriye dönük prim esas kazanç beyanında bulunulabilecektir.
- Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde asgari işçilik araştırma işlemi yapılmayacaktır.
- Tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikte bina inşaatlarında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti müfettiş incelemesine gidilmeden SGKMüdürlüklerince yapılabilecektir.
2016/22 - 17.08.2016 - 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki Sosyal Güvenliğe İlişkin Değişiklikler
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da sosyal güvenlikle ilgili olarak;
- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin birleştirilmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların Maliye ve Çalışma Bakanlıklarınca ortak çıkarılacak bir tebliğ ile belirleneceği,
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin işverenin defter ve kayıtları ile bunlara dayanak teşkil eden diğer belgelere uygun olmamasından işverenle birlikte yazılı sözleşme yapılarak yetkilendirilmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli müşavirlerin de müşterek ve müteselsil sorumlu olacağı,
- Belge verme ve prim ödeme sürelerinin afet olaylarının yanısıra diğer mücbir sebep hallerinde de ertelenebileceği,
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde meslek kodu ve adını gerçeğe uygun yazmayan işverenlere idari para cezası yaptırımı uygulanacağı,
- Damga Vergisi Kanununa yapılan ekleme ile Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi için 37,40 Lira Damga Vergisi alınacağı,
Yönünde düzenleme yapılmıştır.
2016/21 - 08.08.2016 - SGK Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlandı
27 Temmuz 2016 tarihli, 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler uyarınca;
-Sigortalıların fiili hizmet süresi zammı uygulamasının bulunduğu iş ve işyerlerinde uygulamadan yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda gerek duyulması halinde SGK denetim elemanlarınca inceleme ve tespit yapılabilecektir.
- Yönetmelikte belirtilen bazı grup çalışanların fiili hizmet zammından yararlanabilmeleri için belli kadro veya unvanlarda bulunması yeterli sayılırken, belli grupların kapsam dışı işlerde çalıştıkları süreler ile risklere maruz kalmadıkları, kanunlarca belirlenmiş ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin v.b. süreler fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
- Yeraltı işlerinde çalışan sigortalılar, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin, eğitim v.b. sürelerde riske maruz kalma şartı aranmadan fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaktır.
2016/20 - 05.08.2016 - Yeni Torba Tasarıda Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeler
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek TBMM’ye gönderilen Türkiye Varlık Fonu Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısındaki düzenlemelere göre;
• 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli çalışanlar ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların bakmakla yükümlü olunan kişi olmaları (başkası üzerinden sağlık güvencelerinin olması) halinde, bu kişiler kısmi süreli çalışsalar dahi ay içindeki eksik günlere ilişkin GSS primini 30 güne tamamlama zorunlulukları olmayacaktır.
• İsteğe bağlı sigortalılar hariç, belli şartları yerine getiren 4-b (Bağ-Kur) sigortalıları da 5 puanlık Hazine indiriminden yararlanacaklardır.
• Proje bazında Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlarda istihdam edilen kişilerden dolayı prime esas kazanç üst sınırına kadar 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin tamamı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır.
• Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin 1/7/2016 tarihinde başlayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 1/7/2017 tarihine ertelenmektedir.
2016/19 - 26.07.2016 - SGK’ya Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi
Halen TBMM gündeminde bulunan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifiyle;
2016/Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarih itibariyla ödenmemiş olan;
-Kamu ve özel sektörün SGK’ya olan sigorta primi, işsizlik sigrotası primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi,
-Gerçek kişilere ait isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
-SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
-60-g kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası primi,
-Asgari işçilikten kaynaklanan fark prim,
-İdari para cezası
-4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının sosyal güvenlik destek primi
Borçlarının yeniden yapılandırılması önerilmiştir.

2016/18 - 18.07.2016 - Sigorta Primlerini KDV İade Alacağından Mahsup Yöntemi İle Ödeyen İşverenlerin Borcu Yoktur Yazısı Alabilmelerine Dair SGK Genelgesi Yayımlandı
Cari ay prim borçlarını KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenler, cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin bittiği tarihi takip eden eden ayın 1 ila 20’si arasında geçecek süre içinde “SGK Borcu Yoktur Yazısı” almak istemeleri halinde, Genelge ekinde yer alan formatta iadeyi yapacak olan ilgi vergi dairesinden/saymanlıktan alacakları yazı ve taahhütnameyi SGK’ya ibraz etmeleri halinde “Borcu Yoktur Yazısı” alabileceklerdir.
2016/17 - 14.07.2016 - İşverenlerce Sigortalılara Sosyal Amaçlarla Verilen Altın Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kanzanca Dahil Edilmesine Yönelik SGK Genelgesi
İşverenlerce sigortalılara sosyal amaçlı olarak bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu veya 50 nci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen çeyrek, yarım, tam altınlar nakit yardım olarak değerlendirilerek, altın tutarlarının ücret ödeme bordrolarına yansıtılmış olan bedelleri üzerinden ilgili aydaki sigorta primine esas kazanç matrahına eklenerek sigorta primine tabi tutulacaktır.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
2017/210.01.2017 00:00:006764 Sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitime İlişkin Yapılan Değişiklikler6764 sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitim Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca;
- Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları (özel üniversiteler) ile okul-aile birlikleri de 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek olup, kanunun yayımlandığı tarihe kadar yersiz yararlanılan 5 puanlık prim indiriminde de usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.
- Çıraklık için aranan yaş şartı kaldırılıp, ortaokul mezunu olma şartı getirilmiştir.
- On ve daha fazla çalışanı bulunan işverenler çalışan personel sayısının %5’inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okulu öğrencisi çalıştırmakla yükümlüydüler. Yapılan yeni düzenleme ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencileri de bu kapsama alınmıştır.
- İşverenlerin çalıştırdıkları aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören stajyer veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere yapacakları ödemelerde; 20’den az personel çalıştıran işletmelerin kanun kapsamında ödeyeceği ücretin 2/3’ü, 20’den fazla personel çalıştıran işletmelerin ödeyeceği ücretlerin 1/3’ü işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
2017/110.01.2017 00:00:00Kısmi Süreli veya Çağrı Üzerine Çalışanlar, Saat Ücreti Üzerinden Çalışanlar ile Ev Hizmetlerinde Çalışanların Genel Sağlık Sigortası YükümlülükleriBaşkası üzerinden sağlık güvencesi olmayan kişilerden; 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan (ev hizmetlerinde çalışanlar) ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanlar ay içindeki eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren 30 güne tamamlamaları gerekmektedir.
2016/2930.12.2016 00:00:00Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışan ve Çalıştıranlar SGK yükümlülüklerini SMS ve Mobil Uygulamalarla Yerine Getirebilecekler1.4.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek-9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla veya daha az çalıştırılacakların tescil ve prim ödeme usul ve esasları belirlenmiştir.
Bu defa 29.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yukarıda adı geçen Tebliğde değişiklik yapılmış ve ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırmalarda Kurum tarafından belirlenecek olan bir numaraya SMS göndermek suretiyle çalıştıran ve çalıştırılanın tescil edilmesi ve tahakkuk eden primlerin de mobil telefon faturalarına yansıtılmak suretiyle ödenmesine olanak sağlanmıştır.
2016/2816.12.2016 00:00:00Asgari Ücret Desteğinin 2017 Yılında da Uygulanmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Gündeminde5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68inci madde ile 2016/Ocak-Aralık döneminde belli şartlar altında özel sektör işverenlerine asgari ücret destek sağlanması kararlaştırılmış ve desteğin yalnızca 2016 yılı için geçerli olacağı belirtilmişti.
Ancak, TBMM Gündeminde bulunan Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile söz konusu asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam ettirilmesi öngörülmektedir.
2016/2725.11.2016 00:00:00SGK Sigorta Primine Esas Kazanç Üst Sınırının Yükselmesi Hk.24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile halen aylık asgari ücretin 6.5 katı olarak uygulanmakta olan sigorta primine esas kazanç üst sınırı 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylık asgari ücretin 7.5 katına çıkartılmıştır.
2016/2621.11.2016 00:00:00İhale Konusu İşler Haricinde Özel Sektörün Özel Sektöre Verdiği İşlerde İşyeri Açılışı Hk.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, özel sektör işyerleri tarafından, aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere tekraren verilen, güvenlik, temizlik ve benzeri hizmet alımı işlerinde gerekli şartların bulunması durumunda yeniden verilen iş için tekrar işyeri dosyası tescil ettirilmesi gerekmeyecek, ayrıca sözleşmeyle yenilenen iş için işyeri dosyası tescil ettirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.
2016/2521.11.2016 00:00:004-b (Bağ-Kur) Sigortalılarının 5 Puanlık Hazine Desteğinden Yararlanma Şartları Hk.4-b (Bağ-Kur) sigortalıları, cari ay primlerini yasal sürede ödemeleri ve kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması şartıyla 5 puanlık Hazine indiriminden yararlanabileceklerdir.
2016/2419.09.2016 00:00:006745 Sayılı Torba Kanunun Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeleri07.09.2016 Tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanun ve 6331 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere göre;
• Bakmakla yükümlü kişi durumunda iken 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli çalışanlar ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar, adlarına prim bildirilmeyen eksik günlerde bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmak suretiyle ay içinde 30 günden eksik günlere ilişkin GSS primini ödeme zorunluluğundan çıkarılmıştır.
• Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmayanlar ise, ay içinde 4857 sayılı yasanın 13 ve 14. Maddelerine göre kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların; ay içerisinde 21 ila 29 gün arasında çalışmalarının olması halinde eksik günler için GSS primi ödemeyecekler, 20 gün ve daha az çalışanlar ise, eskiden olduğu gibi eksik günleri için 30 güne tamamlayacak şekilde GSS primi ödeyeceklerdir.
• Belli şartları yerine getiren 4-b (Bağ-Kur) sigortalıları da 5 puanlık Hazine indiriminden faydalanacaklardır.
• Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin 1/7/2016 tarihinde başlayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir.
• Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenmesine karar verilen yatırımlar için Bakanlar Kurulu’nca; 5510 sayılı Kanunun ek-2 nci maddesindeki prim desteği prime esas kazanç alt sınırına bakılmaksızın işveren hissesine ait kısmın tamamı için ve 10 yıla kadar uygulanmasına karar verilebilecektir.
2016/2305.09.2016 00:00:00SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik25 Ağustos 2016 tarihinde ’Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik uyarınca;
- E-sigorta yoluyla gönderilen işe giriş bildirgeleri, işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihini takip eden ilk iş gününün sonuna kadar e-sigorta yoluyla iptal edilebilecektir.
- İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan işyerlerinde, ilk sigortalının bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde işten ayrılan çalışanların işten ayrılış bildirgeleri ilk sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten başlayarak bir ay artı 10 gün sonra verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.
- 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olduğu sonradan anlaşılan ve tescil işlemleri sonradan geriye yönelik yapılan 4/b sigortalılarına tescil tebligatının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde geriye dönük prim esas kazanç beyanında bulunulabilecektir.
- Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde asgari işçilik araştırma işlemi yapılmayacaktır.
- Tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikte bina inşaatlarında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti müfettiş incelemesine gidilmeden SGKMüdürlüklerince yapılabilecektir.
2016/2217.08.2016 00:00:006728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki Sosyal Güvenliğe İlişkin Değişiklikler6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da sosyal güvenlikle ilgili olarak;
- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin birleştirilmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasların Maliye ve Çalışma Bakanlıklarınca ortak çıkarılacak bir tebliğ ile belirleneceği,
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin işverenin defter ve kayıtları ile bunlara dayanak teşkil eden diğer belgelere uygun olmamasından işverenle birlikte yazılı sözleşme yapılarak yetkilendirilmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli müşavirlerin de müşterek ve müteselsil sorumlu olacağı,
- Belge verme ve prim ödeme sürelerinin afet olaylarının yanısıra diğer mücbir sebep hallerinde de ertelenebileceği,
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde meslek kodu ve adını gerçeğe uygun yazmayan işverenlere idari para cezası yaptırımı uygulanacağı,
- Damga Vergisi Kanununa yapılan ekleme ile Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi için 37,40 Lira Damga Vergisi alınacağı,
Yönünde düzenleme yapılmıştır.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

21 Ocak 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler