Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Sosyal Güvenlik Bültenleri
Sayfa 1 / 22< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
 
Sayfa 1 / 22< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
2017/17 - 22.02.2017 - 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Hazine Desteğine Esas Tutarlar Belirlendi
12.01.2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 71 inci madde ile Asgari Ücret Desteğinin 2017 yılında da devam etmesine yönelik düzenleme yapılmış, ancak desteğe esas prime esas kazanç tutarının ve günlük destek tutarının Bakanlar Kurulunca belirleneceği kabul edilmişti.

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük prime esas kazanç tutarı 110 TL (aylık 3300 TL), günlük destek tutarı ise 3.33 TL olarak belirlenmiştir.
2017/16 - 21.02.2017 - Mesleki Eğitim ve Stajer Öğrenci Ücretlerine İş-Kur Desteği
6764 sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitim Kanununa eklenen Geçici 12. Madde ile;
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı, ayrıca ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise üçte birinin İşsizlik Sigortası Fonundan devlet katkısı olarak ödeneceği hükmü getirilmişti.
Bu defa, 10.02.2017 tarihinde MEB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan usul ve esaslar ile, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerinde İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden işletmelerin nasıl yararlanacağı açıklanmıştır.
2017/15 - 20.02.2017 - Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı

SGK’nın 13.02.2017 tarihinde yayımlanmış olan Duyuruda;
• Sigorta prim borçlarının ertelenmesini istemeyen işverenler için e-Bildirge programlarında erteleme yapılmasının istenmediğine dair seçenek eklediği, söz konusu seçeneklerin işaretlenmesi halinde 2017/Ocak ve Şubat dönemindeki prim borçlarının tamamının erteleme işlemi yapılmaksızın cari dönem borcu olarak banka ekranlarına yansıtalacağı,
• Prim ertelemesinden yararlanacak işverenlerin ise, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde tahsilat programları kapatılacağından, 2017/ Ocak ayına ilişkin SGK prim borcu ödemelerinin 27 ve 28 Şubat 2017 tarihlerinde yapılmasının ve borç ödeme sırasında ekranda nihai borç tutarı görüneceğinden bu tutarın tamamının ödenmesi gerektiği,
• Hak kazanılan asgari ücret desteğinin cari ayda kullanıldıktan sonra artan kısmı olması halinde sonraki aylarda borçlardan mahsup edilmek amacıyla emanet hesaplara alındığı, emanet hesaplara alınan bu tutarların görüntülenmesine imkan sağlandığı,
• Yine, ertelenmiş olan prim borçlarının gerek özel bina inşaatı veya ihale konusu işyeri işverenlerince, gerekse devamlı nitelikteki işyeri işverenlerince vadesi gelmeden ödenmek istenilmesi halinde, sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesine gerek olmaksızın bankalar veya kredi kartı/banka kartı ile ödenmesinin mümkün bulunduğu,
açıklanmıştır.

2017/14 - 16.02.2017 - Yeni Torba Kanun Teklifindeki Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

8 Şubat 2017 tarihinde TBMM gündemine girmiş olan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki düzenlemelere göre;
- 5510 sayılı Kanunun 4-b (Bağ-Kur) kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için Esnaf Ahilik Sandığı kurulması öngörülmektedir. Söz konusu sigortalılar Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacaklar ve gerekli şartları sağlamaları halinde işsizlik ödeneği alabileceklerdir.
- Gelir testi yaptırması gereken kişilerden olup, Kanunun 60-g kapsamında tescil edilenler için üç kategoride belirlenen GSS prim tutarları tek kategoriye indirilerek, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler için aylık GSS prim tutarı sigorta primine esas kazanç alt sınırının yüzde üçü olarak belirlenmiştir.
- Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
- Sigortasız işçi çalıştırma durumunda uygulanan teşviklerden bir yıl yasaklılık yaptırımında işverenler lehine iyileşme sağlanmaktadır.

2017/13 - 16.02.2017 - Kadın İstihdamını Desteklemek Amacıyla Yürülüğe Konulan Büyükanne Projesi Destek Başvuruları Başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklığında ve işçi ve işveren kesiminden katılımı sağlanan Büyükanne Projesi kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde 6 bin aileyi kapsayacak şekilde torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere başvuru ve değerlendirme sonucunda 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecektir.
Başvurular 9 Şubat-28 Şubat arasında elektronik ortamda veya başvuru formuyla SGK Müdürlükleri ile Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerine yapılabilecektir.

2017/12 - 13.02.2017 - Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Prim Teşviki

9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme uyarınca,gerekli şartları taşıyan işsizler arasından 01/02/2017-31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, işe alınan sigortalıların aylık prim gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerinden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanacaktır.

2017/11 - 02.02.2017 - 6770 sayılı Torba Kanunla Getirilen Prim Ertlemesi ile İlgili SGK Duyurusu
6770 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına, 4/a (SSK’lı) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016/Aralık ayı için 2016 yılında uygulanan asgari ücret desteği ve 2017 Ocak ve Şubat ayları için 2017 yılında uygulanacak olan asgari ücret desteğine müstahak olanların, asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20.70 TL sigorta prim tutarı ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta prim borçları sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir.
2017/10 - 01.02.2017 - 2017 Yılı Asgari Ücret Hazine Desteği

Daha önce 6661 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci madde ile 2016/Ocak-Aralık döneminde belli şartlar altında özel sektör işverenlerine çalışanların uzun vadeli sigorta kolları prim gün sayıları baz alınarak 2016/Ocak-Aralık döneminde uygulanmak üzere günlük 3,33 TL Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti.
Bu defa, 27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71 inci madde ile yapılan düzenleme uyarınca belli şartlarla işverenlere 2017/Ocak-Aralık döneminde de asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2017/9 - 31.01.2017 - 6770 sayılı Torba Kanunla Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Bir Alt Sınıftan İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Süreleri Uzatıldı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8 inci maddesi uyarınca “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı; “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerinde ise B sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekmekle birlikte, aynı Kanunun geçici 4üncü maddesi ile Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1.1.2018 tarihine kadar B sınıfı; Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise 1.1.2017 tarihine kadar C sınıfı işgüvenliği uzmanı görevlendirilebileceği kabul edilmişti.
Ancak, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Torba Kanunla yapılan düzenleme ile Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde B sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirebilme tarihi 1.1.2020 tarihine; Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde C sınıfı işgüvenliği uzmanı görevlendirebilme süresi de 1.1.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

2017/8 - 31.01.2017 - 4-c (Emekli Sandığı) Kapsamındaki Sigortalılar 30 Senenin Üstünde Olan Hizmetleri İçin Emekli İkramiyesi Farklarını Alabilecek

Daha önce Emekli Sandığı kapsamında iştirakçi olanların emekli ikramiye hesabında otuz yılın üzerindeki hizmetleri dikkate alınmamaktaydı. 6770 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile birlikte Emekli Sandığı kapsamında olup hizmet süresi otuz yılı aşmasına rağmen emekli ikramiyesini otuz yıl üzerinden alan sigortalılara, aradaki hizmet yılı kadar fark emekli ikramiyesi ödemesi yapılacaktır.

2017/7 - 31.01.2017 - 6770 sayılı Torba Kanunla Yapılan Düzenleme İle 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandık İştirakçileri de Otomatik BES Kapsamına Alındı

6770 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme uyarınca, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlik personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri de Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınmıştır.

2017/6 - 30.01.2017 - 6770 sayılı Torba Kanuna Göre 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat Ayı SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

6770 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72. Madde uyarınca, özel sektör işverenlerinden asgari ücret desteği almaya müstahak olanların, bu desteğe esas toplam prim gün sayısının 60 TL ile çarpılarak hesaplanacak prime esas kazanç tutarına karşılık gelen primleri 9 ay ertelenecektir.

2017/5 - 26.01.2017 - SMMM’lerin Asgari İşçilik Rapor Düzenleme Sınırı Yükseltildi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak ihaleli işlerde ve özel bina işlerinde ilişiksizlik belgesine esas olmak üzere SMMM ve YMM’ler tarafından Asgari İşçilik Raporu düzenlenebilmekte olup, SMMM’ler de istihkak veya maliyet tutarı belli bir rakamın altında olan işlerle ilgili rapor düzenleyebilmektedir.
SGK Yönetim Kurulu kararına göre, SMMM’lerin rapor düzenleme konusundaki 7.5 milyon TL olan sınır 10 milyon TL’ye yükseltmiş olup, 10 milyon TL’yi aşan işlerle ilgili Asgari İşçilik Raporlarını ise sadece YMM’ler düzenleyebilecektir.

2017/4 - 26.01.2017 - İş-Kur İş Başı Eğitim Programı Kapsamında İstihdam Edileceklerle İlgili Prim Teşvikinden Yararlanma Süresi Uzatılmıştır

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 15 inci madde ile belli şartları sağlayan ve 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların işe alınmaları halinde asgari ücret düzeyinde ücrete karşılık gelen işveren payı sigorta primlerini işsizlik sigortası fonundan karşılanacağı kabul edilmiş ve teşvikten faydalanma süresinin birer yıllık sürelerle 31.12.2018 tarihine kadar uzatılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti.
Bu çerçevede, Bakanlar Kurulunun 24.12.2016 tarihli, 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9643 sayılı sayılı kararıyla söz konusu süre 31.12.2017 tarihine kadar uzatmıştır.

2017/3 - 23.01.2017 - İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Primi Teşvikinde (I) Sayılı Listedeki İller İçin Uygulama Süresi Uzatıldı
30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikinin uygulanacağı iller ve uygulama süreleri sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenmişti.
- Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016 tarihine kadar,
- Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar,
- Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar,
Bu defa, 20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9728 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (I) sayılı listedeki yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri için teşvikin yararlanma süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
2017/1722.02.2017 00:00:002017 Yılı İçin Asgari Ücret Hazine Desteğine Esas Tutarlar Belirlendi12.01.2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 71 inci madde ile Asgari Ücret Desteğinin 2017 yılında da devam etmesine yönelik düzenleme yapılmış, ancak desteğe esas prime esas kazanç tutarının ve günlük destek tutarının Bakanlar Kurulunca belirleneceği kabul edilmişti.

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük prime esas kazanç tutarı 110 TL (aylık 3300 TL), günlük destek tutarı ise 3.33 TL olarak belirlenmiştir.
2017/1621.02.2017 00:00:00Mesleki Eğitim ve Stajer Öğrenci Ücretlerine İş-Kur Desteği 6764 sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitim Kanununa eklenen Geçici 12. Madde ile;
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı, ayrıca ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise üçte birinin İşsizlik Sigortası Fonundan devlet katkısı olarak ödeneceği hükmü getirilmişti.
Bu defa, 10.02.2017 tarihinde MEB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan usul ve esaslar ile, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerinde İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden işletmelerin nasıl yararlanacağı açıklanmıştır.
2017/1520.02.2017 00:00:00Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı

SGK’nın 13.02.2017 tarihinde yayımlanmış olan Duyuruda;
• Sigorta prim borçlarının ertelenmesini istemeyen işverenler için e-Bildirge programlarında erteleme yapılmasının istenmediğine dair seçenek eklediği, söz konusu seçeneklerin işaretlenmesi halinde 2017/Ocak ve Şubat dönemindeki prim borçlarının tamamının erteleme işlemi yapılmaksızın cari dönem borcu olarak banka ekranlarına yansıtalacağı,
• Prim ertelemesinden yararlanacak işverenlerin ise, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde tahsilat programları kapatılacağından, 2017/ Ocak ayına ilişkin SGK prim borcu ödemelerinin 27 ve 28 Şubat 2017 tarihlerinde yapılmasının ve borç ödeme sırasında ekranda nihai borç tutarı görüneceğinden bu tutarın tamamının ödenmesi gerektiği,
• Hak kazanılan asgari ücret desteğinin cari ayda kullanıldıktan sonra artan kısmı olması halinde sonraki aylarda borçlardan mahsup edilmek amacıyla emanet hesaplara alındığı, emanet hesaplara alınan bu tutarların görüntülenmesine imkan sağlandığı,
• Yine, ertelenmiş olan prim borçlarının gerek özel bina inşaatı veya ihale konusu işyeri işverenlerince, gerekse devamlı nitelikteki işyeri işverenlerince vadesi gelmeden ödenmek istenilmesi halinde, sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesine gerek olmaksızın bankalar veya kredi kartı/banka kartı ile ödenmesinin mümkün bulunduğu,
açıklanmıştır.

2017/1416.02.2017 00:00:00Yeni Torba Kanun Teklifindeki Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

8 Şubat 2017 tarihinde TBMM gündemine girmiş olan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki düzenlemelere göre;
- 5510 sayılı Kanunun 4-b (Bağ-Kur) kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için Esnaf Ahilik Sandığı kurulması öngörülmektedir. Söz konusu sigortalılar Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacaklar ve gerekli şartları sağlamaları halinde işsizlik ödeneği alabileceklerdir.
- Gelir testi yaptırması gereken kişilerden olup, Kanunun 60-g kapsamında tescil edilenler için üç kategoride belirlenen GSS prim tutarları tek kategoriye indirilerek, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler için aylık GSS prim tutarı sigorta primine esas kazanç alt sınırının yüzde üçü olarak belirlenmiştir.
- Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
- Sigortasız işçi çalıştırma durumunda uygulanan teşviklerden bir yıl yasaklılık yaptırımında işverenler lehine iyileşme sağlanmaktadır.

2017/1316.02.2017 00:00:00Kadın İstihdamını Desteklemek Amacıyla Yürülüğe Konulan Büyükanne Projesi Destek Başvuruları Başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklığında ve işçi ve işveren kesiminden katılımı sağlanan Büyükanne Projesi kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde 6 bin aileyi kapsayacak şekilde torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere başvuru ve değerlendirme sonucunda 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecektir.
Başvurular 9 Şubat-28 Şubat arasında elektronik ortamda veya başvuru formuyla SGK Müdürlükleri ile Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerine yapılabilecektir.

2017/1213.02.2017 00:00:00Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Prim Teşviki

9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme uyarınca,gerekli şartları taşıyan işsizler arasından 01/02/2017-31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, işe alınan sigortalıların aylık prim gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerinden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanacaktır.

2017/1102.02.2017 00:00:006770 sayılı Torba Kanunla Getirilen Prim Ertlemesi ile İlgili SGK Duyurusu6770 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına, 4/a (SSK’lı) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016/Aralık ayı için 2016 yılında uygulanan asgari ücret desteği ve 2017 Ocak ve Şubat ayları için 2017 yılında uygulanacak olan asgari ücret desteğine müstahak olanların, asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20.70 TL sigorta prim tutarı ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta prim borçları sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir.
2017/1001.02.2017 00:00:002017 Yılı Asgari Ücret Hazine Desteği

Daha önce 6661 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci madde ile 2016/Ocak-Aralık döneminde belli şartlar altında özel sektör işverenlerine çalışanların uzun vadeli sigorta kolları prim gün sayıları baz alınarak 2016/Ocak-Aralık döneminde uygulanmak üzere günlük 3,33 TL Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti.
Bu defa, 27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71 inci madde ile yapılan düzenleme uyarınca belli şartlarla işverenlere 2017/Ocak-Aralık döneminde de asgari ücret desteği sağlanacaktır.

2017/931.01.2017 00:00:006770 sayılı Torba Kanunla Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Bir Alt Sınıftan İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Süreleri Uzatıldı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8 inci maddesi uyarınca “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı; “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerinde ise B sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekmekle birlikte, aynı Kanunun geçici 4üncü maddesi ile Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1.1.2018 tarihine kadar B sınıfı; Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise 1.1.2017 tarihine kadar C sınıfı işgüvenliği uzmanı görevlendirilebileceği kabul edilmişti.
Ancak, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Torba Kanunla yapılan düzenleme ile Çok Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde B sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirebilme tarihi 1.1.2020 tarihine; Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde C sınıfı işgüvenliği uzmanı görevlendirebilme süresi de 1.1.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

2017/831.01.2017 00:00:004-c (Emekli Sandığı) Kapsamındaki Sigortalılar 30 Senenin Üstünde Olan Hizmetleri İçin Emekli İkramiyesi Farklarını Alabilecek

Daha önce Emekli Sandığı kapsamında iştirakçi olanların emekli ikramiye hesabında otuz yılın üzerindeki hizmetleri dikkate alınmamaktaydı. 6770 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile birlikte Emekli Sandığı kapsamında olup hizmet süresi otuz yılı aşmasına rağmen emekli ikramiyesini otuz yıl üzerinden alan sigortalılara, aradaki hizmet yılı kadar fark emekli ikramiyesi ödemesi yapılacaktır.

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Şubat 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler