Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Sosyal Güvenlik Bültenleri
Sayfa 1 / 22< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
 
Sayfa 1 / 22< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
2017/24 - 20.03.2017 - Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Desteği ve Kısmi Prim Erteleme İşlemlerinden Yararlanmaları Hk.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmış olan 17.03.2017 tarihli Duyuru ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin asgari ücret desteği ve kısmi süreli prim erteleme işlemlerinden nasıl yararlanacakları açıklamıştır.
2017/23 - 14.03.2017 - 687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki
687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş ve 1 Şubat 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılarla ilgili olarak işverenlere belirli şartlar dahilinde sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi desteği getirilmişti.
Buna göre, 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere İşsizlik Fonundan destek sağlanacaktır.
2017/22 - 14.03.2017 - Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Yapılan Değişiklikler
8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanunla Genel Sağlık Sigortası uygulamasında yapılan değişikliklere göre;
- Gelir testi yaptırması gereken (Sigortalı olarak çalışmayan, emekli aylığı almayan ve bir başka sigortalının bakmakla yükümlü olunan kişisi olmayan) kişilerden olup, Kanunun 60/g kapsamında tescil edilenler için üç kategoride belirlenen GSS prim tutarları 01 Nisan 2017 tarihinden itibaren tek kategoriye indirilmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler için aylık GSS prim tutarı sigorta primine esas kazanç alt sınırının (asgari ücret) %3’ü olarak belirlenmiştir.
- Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etmeyen ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü kanununca 16. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenlerin ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni muafiyeti bulunanların kendileri, ana, baba, eş ve çocukları talep etmeleri halinde 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun 60. maddesinin ‘’g’’ bendi kapsamında ikamet şartı aranmaksızın Genel Sağlık Sigortalısı olabileceklerdir.
- Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası kapsamında bugüne kadar gelir testi yaptırmayan ve gelir testi yaptırmış olup, borcu bulunan kişilere belli şartlarla gelir testine başvurma ve borçlarını yeniden yapılandırma imkânı getirilmiştir.
2017/21 - 14.03.2017 - Kayıtdışı İstihdam Durumunda Uygulanan Prim Teşvik Yasağında Değişiklik
8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanundaki düzenleme uyarınca, mevcut uygulamada, sigortasız işçi çalıştıran veya işyerinde fiilen çalışmayan kişinin sigortalı (sahte sigortalı) olarak gösterilmesi durumunda, işverenler tespit tarihini takip eden aydan itibaren bir yıl süreyle sigorta primi teşvik ve desteklerinden yasaklanmaktaydı. Yapılan yeni düzenleme ile ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle teşvik ve desteklerden yararlanılamayacağı yönünde değişiklik yapılmıştır.
Ancak, beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, yukarıda belirtilen 1 ay ve 1 yıl şeklindeki prim teşvik yasağı uygulanmayacak, bunun yerine sosyal güvenlik mevzuatında öngörülen ek prim, gecikme zammı ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.
2017/20 - 10.03.2017 - Bağ-Kur’lular için Esnaf Ahilik Sandığı ve Ahilik Sandığı Ödeneği (İşsizlik Ödeneği)
8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ek 6 ncı madde ile;
İşsizlik Sigortası Fonuna benzer şekilde, isteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörlör, köy ve mahalle muntarları ve tarımsal faaliyte bulunan Bağ-Kur’lular hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 4/b (Bağ-Kur) kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için 1 Ocak 2018 tarihinde Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak olup, belirtilen tarihten itibaren kapsamdaki 4/b sigortalılarının prime esas kazançları üzerinden Esnaf Ahilik Sandığı primi olarak %2 sigortalı, %1 Devlet payı tahsil edilecek olup, 4/b sigortalılarının iflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona erenlere belli şartlar ve sürelerle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği (işsizlik sigortası ödeneği) ödenecektir.
2017/19 - 10.03.2017 - 2017 Yılı Asgari Ücret Desteği
Asgari Ücret Desteğinin 2017 yılında da devam etmesi amacıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71 inci madde eklenmiş olup, bu defa SGK’nın 2017/9 sayılı Genelge ile uygulamanın usul ve esasları açıklanmıştır.
Buna göre, 2017 yılından önce tescil edilmiş olan işyerleri için 2016 yılının aynı ayında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalılar için bildirilen günlerden günlük prime esas kazancı 110 Lira ve altında olan sigortalıların gün sayısının 3,33 Lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar destek sağlanacaktır.
İlk defa 2017 yılında tescil edilen veya edilecek olan işyerleri açısından ise herhangi bir sınır olmaksızın prime esas kazanç tavanına kadar uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen gün sayısının 3,33 Lira ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destek sağlanacaktır.
Alt işveren ve asıl işverenlerin her birinin kendi sigortalılarına ait bildirimlerden dolayı desteğe hak kazanacak, ancak alt işverenin şartları sağlamaması halinde asıl işveren de destekten faydalanamayacaktır.
Yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve cezasıyla birlikte geri alınacak, ancak, ancak usulüne uygun faydalanılmış olan diğer destek ve teşvikler (5510, 6111) geri alınmayacaktır.
28.02.2018 tarihinden sonra 2017 yılına ilişkin verilecek olan asıl, ek veya iptal aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen gün sayıları ve kazanç tutarları asgari ücret destek hesabında dikkate alınmayacaktır.
Ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan dolayı da asgari ücret desteğinden faydalanılabilecektir.
Hesaplanan asgari ücret destek tutarı, takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilecektir.
2017/18 - 08.03.2017 - Kredi Garanti Fonuna İbraz Edilecek SGK Borcu Yoktur Yazıları
Kredi Garanti Fonunca sağlanacak desteklerden yararlanmak için ilgili makamlara ibraz edilmek üzere yararlanıcının kredi kullanımı sırasında SGK’ya borcunun bulunup bulunmadığının araştırılması neticesinde verilecek borcuk yoktur yazılarının içeriği SGK tarafından yeniden düzenlenmiştir.
2017/17 - 22.02.2017 - 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Hazine Desteğine Esas Tutarlar Belirlendi
12.01.2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 71 inci madde ile Asgari Ücret Desteğinin 2017 yılında da devam etmesine yönelik düzenleme yapılmış, ancak desteğe esas prime esas kazanç tutarının ve günlük destek tutarının Bakanlar Kurulunca belirleneceği kabul edilmişti.

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük prime esas kazanç tutarı 110 TL (aylık 3300 TL), günlük destek tutarı ise 3.33 TL olarak belirlenmiştir.
2017/16 - 21.02.2017 - Mesleki Eğitim ve Stajer Öğrenci Ücretlerine İş-Kur Desteği
6764 sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitim Kanununa eklenen Geçici 12. Madde ile;
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı, ayrıca ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise üçte birinin İşsizlik Sigortası Fonundan devlet katkısı olarak ödeneceği hükmü getirilmişti.
Bu defa, 10.02.2017 tarihinde MEB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan usul ve esaslar ile, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerinde İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden işletmelerin nasıl yararlanacağı açıklanmıştır.
2017/15 - 20.02.2017 - Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı

SGK’nın 13.02.2017 tarihinde yayımlanmış olan Duyuruda;
• Sigorta prim borçlarının ertelenmesini istemeyen işverenler için e-Bildirge programlarında erteleme yapılmasının istenmediğine dair seçenek eklediği, söz konusu seçeneklerin işaretlenmesi halinde 2017/Ocak ve Şubat dönemindeki prim borçlarının tamamının erteleme işlemi yapılmaksızın cari dönem borcu olarak banka ekranlarına yansıtalacağı,
• Prim ertelemesinden yararlanacak işverenlerin ise, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde tahsilat programları kapatılacağından, 2017/ Ocak ayına ilişkin SGK prim borcu ödemelerinin 27 ve 28 Şubat 2017 tarihlerinde yapılmasının ve borç ödeme sırasında ekranda nihai borç tutarı görüneceğinden bu tutarın tamamının ödenmesi gerektiği,
• Hak kazanılan asgari ücret desteğinin cari ayda kullanıldıktan sonra artan kısmı olması halinde sonraki aylarda borçlardan mahsup edilmek amacıyla emanet hesaplara alındığı, emanet hesaplara alınan bu tutarların görüntülenmesine imkan sağlandığı,
• Yine, ertelenmiş olan prim borçlarının gerek özel bina inşaatı veya ihale konusu işyeri işverenlerince, gerekse devamlı nitelikteki işyeri işverenlerince vadesi gelmeden ödenmek istenilmesi halinde, sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesine gerek olmaksızın bankalar veya kredi kartı/banka kartı ile ödenmesinin mümkün bulunduğu,
açıklanmıştır.

2017/14 - 16.02.2017 - Yeni Torba Kanun Teklifindeki Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

8 Şubat 2017 tarihinde TBMM gündemine girmiş olan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki düzenlemelere göre;
- 5510 sayılı Kanunun 4-b (Bağ-Kur) kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için Esnaf Ahilik Sandığı kurulması öngörülmektedir. Söz konusu sigortalılar Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacaklar ve gerekli şartları sağlamaları halinde işsizlik ödeneği alabileceklerdir.
- Gelir testi yaptırması gereken kişilerden olup, Kanunun 60-g kapsamında tescil edilenler için üç kategoride belirlenen GSS prim tutarları tek kategoriye indirilerek, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler için aylık GSS prim tutarı sigorta primine esas kazanç alt sınırının yüzde üçü olarak belirlenmiştir.
- Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
- Sigortasız işçi çalıştırma durumunda uygulanan teşviklerden bir yıl yasaklılık yaptırımında işverenler lehine iyileşme sağlanmaktadır.

2017/13 - 16.02.2017 - Kadın İstihdamını Desteklemek Amacıyla Yürülüğe Konulan Büyükanne Projesi Destek Başvuruları Başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklığında ve işçi ve işveren kesiminden katılımı sağlanan Büyükanne Projesi kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde 6 bin aileyi kapsayacak şekilde torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere başvuru ve değerlendirme sonucunda 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecektir.
Başvurular 9 Şubat-28 Şubat arasında elektronik ortamda veya başvuru formuyla SGK Müdürlükleri ile Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerine yapılabilecektir.

2017/12 - 13.02.2017 - Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Prim Teşviki

9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme uyarınca,gerekli şartları taşıyan işsizler arasından 01/02/2017-31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, işe alınan sigortalıların aylık prim gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerinden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanacaktır.

2017/11 - 02.02.2017 - 6770 sayılı Torba Kanunla Getirilen Prim Ertlemesi ile İlgili SGK Duyurusu
6770 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına, 4/a (SSK’lı) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016/Aralık ayı için 2016 yılında uygulanan asgari ücret desteği ve 2017 Ocak ve Şubat ayları için 2017 yılında uygulanacak olan asgari ücret desteğine müstahak olanların, asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20.70 TL sigorta prim tutarı ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta prim borçları sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir.
2017/10 - 01.02.2017 - 2017 Yılı Asgari Ücret Hazine Desteği

Daha önce 6661 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci madde ile 2016/Ocak-Aralık döneminde belli şartlar altında özel sektör işverenlerine çalışanların uzun vadeli sigorta kolları prim gün sayıları baz alınarak 2016/Ocak-Aralık döneminde uygulanmak üzere günlük 3,33 TL Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti.
Bu defa, 27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71 inci madde ile yapılan düzenleme uyarınca belli şartlarla işverenlere 2017/Ocak-Aralık döneminde de asgari ücret desteği sağlanacaktır.

BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
2017/2420.03.2017 00:00:00Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Desteği ve Kısmi Prim Erteleme İşlemlerinden Yararlanmaları Hk.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmış olan 17.03.2017 tarihli Duyuru ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin asgari ücret desteği ve kısmi süreli prim erteleme işlemlerinden nasıl yararlanacakları açıklamıştır.
2017/2314.03.2017 00:00:00687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş ve 1 Şubat 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılarla ilgili olarak işverenlere belirli şartlar dahilinde sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi desteği getirilmişti.
Buna göre, 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere İşsizlik Fonundan destek sağlanacaktır.
2017/2214.03.2017 00:00:00Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Yapılan Değişiklikler8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanunla Genel Sağlık Sigortası uygulamasında yapılan değişikliklere göre;
- Gelir testi yaptırması gereken (Sigortalı olarak çalışmayan, emekli aylığı almayan ve bir başka sigortalının bakmakla yükümlü olunan kişisi olmayan) kişilerden olup, Kanunun 60/g kapsamında tescil edilenler için üç kategoride belirlenen GSS prim tutarları 01 Nisan 2017 tarihinden itibaren tek kategoriye indirilmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler için aylık GSS prim tutarı sigorta primine esas kazanç alt sınırının (asgari ücret) %3’ü olarak belirlenmiştir.
- Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etmeyen ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü kanununca 16. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenlerin ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni muafiyeti bulunanların kendileri, ana, baba, eş ve çocukları talep etmeleri halinde 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun 60. maddesinin ‘’g’’ bendi kapsamında ikamet şartı aranmaksızın Genel Sağlık Sigortalısı olabileceklerdir.
- Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası kapsamında bugüne kadar gelir testi yaptırmayan ve gelir testi yaptırmış olup, borcu bulunan kişilere belli şartlarla gelir testine başvurma ve borçlarını yeniden yapılandırma imkânı getirilmiştir.
2017/2114.03.2017 00:00:00Kayıtdışı İstihdam Durumunda Uygulanan Prim Teşvik Yasağında Değişiklik 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanundaki düzenleme uyarınca, mevcut uygulamada, sigortasız işçi çalıştıran veya işyerinde fiilen çalışmayan kişinin sigortalı (sahte sigortalı) olarak gösterilmesi durumunda, işverenler tespit tarihini takip eden aydan itibaren bir yıl süreyle sigorta primi teşvik ve desteklerinden yasaklanmaktaydı. Yapılan yeni düzenleme ile ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle teşvik ve desteklerden yararlanılamayacağı yönünde değişiklik yapılmıştır.
Ancak, beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, yukarıda belirtilen 1 ay ve 1 yıl şeklindeki prim teşvik yasağı uygulanmayacak, bunun yerine sosyal güvenlik mevzuatında öngörülen ek prim, gecikme zammı ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.
2017/2010.03.2017 00:00:00Bağ-Kur’lular için Esnaf Ahilik Sandığı ve Ahilik Sandığı Ödeneği (İşsizlik Ödeneği)8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ek 6 ncı madde ile;
İşsizlik Sigortası Fonuna benzer şekilde, isteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörlör, köy ve mahalle muntarları ve tarımsal faaliyte bulunan Bağ-Kur’lular hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 4/b (Bağ-Kur) kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için 1 Ocak 2018 tarihinde Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak olup, belirtilen tarihten itibaren kapsamdaki 4/b sigortalılarının prime esas kazançları üzerinden Esnaf Ahilik Sandığı primi olarak %2 sigortalı, %1 Devlet payı tahsil edilecek olup, 4/b sigortalılarının iflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona erenlere belli şartlar ve sürelerle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği (işsizlik sigortası ödeneği) ödenecektir.
2017/1910.03.2017 00:00:002017 Yılı Asgari Ücret Desteği Asgari Ücret Desteğinin 2017 yılında da devam etmesi amacıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71 inci madde eklenmiş olup, bu defa SGK’nın 2017/9 sayılı Genelge ile uygulamanın usul ve esasları açıklanmıştır.
Buna göre, 2017 yılından önce tescil edilmiş olan işyerleri için 2016 yılının aynı ayında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalılar için bildirilen günlerden günlük prime esas kazancı 110 Lira ve altında olan sigortalıların gün sayısının 3,33 Lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar destek sağlanacaktır.
İlk defa 2017 yılında tescil edilen veya edilecek olan işyerleri açısından ise herhangi bir sınır olmaksızın prime esas kazanç tavanına kadar uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen gün sayısının 3,33 Lira ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destek sağlanacaktır.
Alt işveren ve asıl işverenlerin her birinin kendi sigortalılarına ait bildirimlerden dolayı desteğe hak kazanacak, ancak alt işverenin şartları sağlamaması halinde asıl işveren de destekten faydalanamayacaktır.
Yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve cezasıyla birlikte geri alınacak, ancak, ancak usulüne uygun faydalanılmış olan diğer destek ve teşvikler (5510, 6111) geri alınmayacaktır.
28.02.2018 tarihinden sonra 2017 yılına ilişkin verilecek olan asıl, ek veya iptal aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen gün sayıları ve kazanç tutarları asgari ücret destek hesabında dikkate alınmayacaktır.
Ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan dolayı da asgari ücret desteğinden faydalanılabilecektir.
Hesaplanan asgari ücret destek tutarı, takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilecektir.
2017/1808.03.2017 00:00:00Kredi Garanti Fonuna İbraz Edilecek SGK Borcu Yoktur YazılarıKredi Garanti Fonunca sağlanacak desteklerden yararlanmak için ilgili makamlara ibraz edilmek üzere yararlanıcının kredi kullanımı sırasında SGK’ya borcunun bulunup bulunmadığının araştırılması neticesinde verilecek borcuk yoktur yazılarının içeriği SGK tarafından yeniden düzenlenmiştir.
2017/1722.02.2017 00:00:002017 Yılı İçin Asgari Ücret Hazine Desteğine Esas Tutarlar Belirlendi12.01.2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 71 inci madde ile Asgari Ücret Desteğinin 2017 yılında da devam etmesine yönelik düzenleme yapılmış, ancak desteğe esas prime esas kazanç tutarının ve günlük destek tutarının Bakanlar Kurulunca belirleneceği kabul edilmişti.

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük prime esas kazanç tutarı 110 TL (aylık 3300 TL), günlük destek tutarı ise 3.33 TL olarak belirlenmiştir.
2017/1621.02.2017 00:00:00Mesleki Eğitim ve Stajer Öğrenci Ücretlerine İş-Kur Desteği 6764 sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitim Kanununa eklenen Geçici 12. Madde ile;
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı, ayrıca ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise üçte birinin İşsizlik Sigortası Fonundan devlet katkısı olarak ödeneceği hükmü getirilmişti.
Bu defa, 10.02.2017 tarihinde MEB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan usul ve esaslar ile, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerinde İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden işletmelerin nasıl yararlanacağı açıklanmıştır.
2017/1520.02.2017 00:00:00Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı

SGK’nın 13.02.2017 tarihinde yayımlanmış olan Duyuruda;
• Sigorta prim borçlarının ertelenmesini istemeyen işverenler için e-Bildirge programlarında erteleme yapılmasının istenmediğine dair seçenek eklediği, söz konusu seçeneklerin işaretlenmesi halinde 2017/Ocak ve Şubat dönemindeki prim borçlarının tamamının erteleme işlemi yapılmaksızın cari dönem borcu olarak banka ekranlarına yansıtalacağı,
• Prim ertelemesinden yararlanacak işverenlerin ise, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde tahsilat programları kapatılacağından, 2017/ Ocak ayına ilişkin SGK prim borcu ödemelerinin 27 ve 28 Şubat 2017 tarihlerinde yapılmasının ve borç ödeme sırasında ekranda nihai borç tutarı görüneceğinden bu tutarın tamamının ödenmesi gerektiği,
• Hak kazanılan asgari ücret desteğinin cari ayda kullanıldıktan sonra artan kısmı olması halinde sonraki aylarda borçlardan mahsup edilmek amacıyla emanet hesaplara alındığı, emanet hesaplara alınan bu tutarların görüntülenmesine imkan sağlandığı,
• Yine, ertelenmiş olan prim borçlarının gerek özel bina inşaatı veya ihale konusu işyeri işverenlerince, gerekse devamlı nitelikteki işyeri işverenlerince vadesi gelmeden ödenmek istenilmesi halinde, sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesine gerek olmaksızın bankalar veya kredi kartı/banka kartı ile ödenmesinin mümkün bulunduğu,
açıklanmıştır.

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mart 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler