Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Hukuk Bültenleri
Sayfa 1 / 2< 1 2 >
 
Sayfa 1 / 2< 1 2 >
2013/1 - İçerik: Hukuk - 12.01.2013 - Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralma İşlemlerinin Ciro Eşiklerine İlişkin Yeni Düzenlemeler
Rekabet Kurulundan izin alınması gereken birleşme ve devralmaların ciro eşiklerine ilişkin yeni düzenleme
2012/2 - 28.09.2012 - 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi
Yabancı Ortaklı Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Esaslar
2012/1 - 30.08.2012 - Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamlarda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Düzenlemeler
28.08.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Yönetmelik çerçevesinde anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin düzenlemeler
2011/003 - 12.08.2011 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yürürlüğe Girdi
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (“GYO”) İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri: VI, No: 29 (“Değişiklik Tebliği”) 28008 sayılı ve 28 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2011/002 - 21.01.2011 - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Yasalaştı
1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 12 Ocak 2011 tarihli TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Özellikle iş ve ekonomi dünyasına radikal değişiklikler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) aşağıda nitelikleri genel hatlarıyla ifade edilen değişiklikleri getirmektedir. Bülten içerisinde yer alan bilgiler Yeni TTK ile getirilen değişiklikler hakkında genel bir çerçeve yaratması amacıyla hazırlanmış olup, daha ayrıntılı bilgi için PwC Türkiye ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.
2011/001 - 21.01.2011 - 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu Yasalaştı
Yeni Borçlar Kanunu (“Yeni Borçlar Kanunu”) 11 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiştir. Ancak, söz konusu Kanun’un yürürlüğe giriş tarihi 01 Temmuz 2012 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır. Yeni Borçlar Kanunu,80 yıldan fazla süre ile uygulanan ve zamanla günümüz sosyo-ekonomik şartlarına yeterli olarak karşılamayan 818 savılı Borçlar Kanunu'nun (“Mülga Borçlar Kanunu”) yerini alacaktır. Yeni Borçlar Kanunu ile getirilen esaslı yenilikler aşağıda açıklanmıştır Bülten içerisinde yer alan bilgiler, ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan ve bu kapsamda en önemli olabileceği düşünülen düzenlemelere ilişkin genel bir çerçeve yaratması amacıyla hazırlanmış olup, daha ayrıntılı bilgi için PwC Türkiye ile iletişime geçilmesi tavsiye olunur.
2010/004 - 13.10.2010 - Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı
Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 6.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2010/003 - 09.02.2010 - Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009 yılı faaliyetleri kar dağıtımına ilişkin kararı yayımlandı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Temettü ve Bedelsiz Payların Dağıtım Esasları” başlıklı 15. madde hükmüne göre, halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Bu oran, Sermaye Piyasası Kurulu (bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır) tarafından belirlenecek ve tebliğlerle ilan edilecek miktardan aşağı olamaz. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu aşağıda ayrıntıları verilen 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklara 2009 yılı faaliyetleri için kar dağıtımı zorunluluğu getirilmemesine, yapılacak kar dağıtımının da aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde yapılmasına karar vermiştir.
2010/002 - 20.01.2010 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 26) yürürlüğe girdi
ÖZET: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri: VI, No: 26 (“Değişiklik Tebliği”) 27449 sayılı ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Tebliği, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde (“Tebliğ”) aşağıda nitelikleri ifade edilen değişiklikleri getirmiştir. Bülten içerisinde yer alan bilgiler Değişiklik Tebliği ile getirilen değişiklikler hakkında genel bir çerçeve yaratması amacıyla hazırlanmış olup daha ayrıntılı bilgi için PwC Türkiye ile iletişime geçilmesi tavsiye olunur.
2010/001 - 08.01.2010 - 5941 sayılı Çek Kanunu yürürlüğe girdi
5941 numaralı Çek Kanunu (“Kanun”) 14 Aralık 2009 tarihinde Kabul edilmiş ve 27438 numaralı ve 20 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun çek (i) defterlerinin içeriklerine, (ii) çek düzenlenmesine, (iii) çek kullanımına, (iv) çek hamillerinin korunmalarına ve (v) kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile (vi) çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektedir. Kanun özellikle hamiline yazılı çeklerin düzenlenmesine kısıtlamalar getirmiştir. Bununla beraber bankalar kendisine çek defteri verilecek kişiler veya adına çek defteri düzenlenecek olan tüzel kişilerin temsilciler hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirilmiş olup olmadığı konusunda daha kapsamlı bir araştırma yürütme yükümlülüğü altına sokulmuştur. Bu husus dolaylı olarak ticari şirketlerin temsilcilerini belirlerken, söz konusu kişiler bakımından çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı konusunda daha özenli davranmalarını gerekli kılmaktadır.
2008/005 - 14.11.2008 - Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı
2008/004 - 11.09.2008 - 2644 sayılı Tapu Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Genelge Yayınlandı
Tapu Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 5782 sayılı Kanun uyarınca Tapu Kanunu’nun 36. maddesi tadil edilmiştir. Bu kapsamda, yabancı yatırımcıların kurduğu ya da iştirak ettiği şirketlerin askeri yasak bölge, güvenlik bölgesi ve stratejik alanlarda yer alan taşınmazları iktisap edebilmeleri için Genelkurmay Başkanlığı’ndan; özel güvenlik bölgesinde yer alan taşınmazları edinebilmeleri için ise valilikten izin almaları gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 17/07/2008 tarihli ve B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/350–353/1069 sayılı genelge yayınlamıştır.
2008/003 - 18.07.2008 - Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete Yayınlanmıştır
5782 sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin 7. ve 8. fıkraları değiştirilmiş ve 36. maddesi yeniden düzenlenmiş ve böylelikle yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimine ilişkin yasal engeller kaldırılmıştır
2008/002 - 25.04.2008 - Anayasa Mahkemesinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunun 3/d Maddesinin İptaline İlişkin Kararı Resmi Gazetede Yayınlanmış ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu Kanunun 35. Maddesinin 1 ve 7 Fıkralarının İlgili Kısımlarının İptaline İlişkin Bir Genelge Yayınlamıştır
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun, yabancı yatırımcılar tarafından kurulmuş olan veya yabancı yatırımcıların iştirakçisi olduğu tüzel kişilerin Türkiye’de Türk vatandaşlarının serbestçe taşınmaz edindiği bölgelerde taşınmaz edinebilmesine olanak veren 3/d maddesinin iptaline ilişkin karar Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ayrıca Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Bakanlar Kurulunun yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de edinebileceği taşınmazların yüzölçümünün artırılmasına ilişkin yetkisinin iptal edilmiş olduğu Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin olarak bir genelge yayınlamıştır.
2008/001 - 18.03.2008 - 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun 3. Maddesinin (d) Bendi İptal Edildi
Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz edinimine olanak sağlayan kanun maddesi iptal edilmiştir.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 
2013/1 - İçerik: Hukuk12.01.2013 00:00:00Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralma İşlemlerinin Ciro Eşiklerine İlişkin Yeni DüzenlemelerRekabet Kurulundan izin alınması gereken birleşme ve devralmaların ciro eşiklerine ilişkin yeni düzenleme
2012/228.09.2012 00:00:002644 sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi Yabancı Ortaklı Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Esaslar
2012/130.08.2012 00:00:00Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamlarda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Düzenlemeler28.08.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Yönetmelik çerçevesinde anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin düzenlemeler
2011/00312.08.2011 00:00:00Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yürürlüğe GirdiGayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (“GYO”) İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri: VI, No: 29 (“Değişiklik Tebliği”) 28008 sayılı ve 28 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2011/00221.01.2011 00:00:00Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Yasalaştı1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 12 Ocak 2011 tarihli TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Özellikle iş ve ekonomi dünyasına radikal değişiklikler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) aşağıda nitelikleri genel hatlarıyla ifade edilen değişiklikleri getirmektedir. Bülten içerisinde yer alan bilgiler Yeni TTK ile getirilen değişiklikler hakkında genel bir çerçeve yaratması amacıyla hazırlanmış olup, daha ayrıntılı bilgi için PwC Türkiye ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.
2011/00121.01.2011 00:00:006098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu YasalaştıYeni Borçlar Kanunu (“Yeni Borçlar Kanunu”) 11 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiştir. Ancak, söz konusu Kanun’un yürürlüğe giriş tarihi 01 Temmuz 2012 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır. Yeni Borçlar Kanunu,80 yıldan fazla süre ile uygulanan ve zamanla günümüz sosyo-ekonomik şartlarına yeterli olarak karşılamayan 818 savılı Borçlar Kanunu'nun (“Mülga Borçlar Kanunu”) yerini alacaktır. Yeni Borçlar Kanunu ile getirilen esaslı yenilikler aşağıda açıklanmıştır Bülten içerisinde yer alan bilgiler, ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan ve bu kapsamda en önemli olabileceği düşünülen düzenlemelere ilişkin genel bir çerçeve yaratması amacıyla hazırlanmış olup, daha ayrıntılı bilgi için PwC Türkiye ile iletişime geçilmesi tavsiye olunur.
2010/00413.10.2010 00:00:00Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik YayımlandıYabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 6.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2010/00309.02.2010 00:00:00Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009 yılı faaliyetleri kar dağıtımına ilişkin kararı yayımlandıSermaye Piyasası Kanunu’nun “Temettü ve Bedelsiz Payların Dağıtım Esasları” başlıklı 15. madde hükmüne göre, halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Bu oran, Sermaye Piyasası Kurulu (bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır) tarafından belirlenecek ve tebliğlerle ilan edilecek miktardan aşağı olamaz. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu aşağıda ayrıntıları verilen 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklara 2009 yılı faaliyetleri için kar dağıtımı zorunluluğu getirilmemesine, yapılacak kar dağıtımının da aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde yapılmasına karar vermiştir.
2010/00220.01.2010 00:00:00Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 26) yürürlüğe girdiÖZET: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri: VI, No: 26 (“Değişiklik Tebliği”) 27449 sayılı ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Tebliği, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde (“Tebliğ”) aşağıda nitelikleri ifade edilen değişiklikleri getirmiştir. Bülten içerisinde yer alan bilgiler Değişiklik Tebliği ile getirilen değişiklikler hakkında genel bir çerçeve yaratması amacıyla hazırlanmış olup daha ayrıntılı bilgi için PwC Türkiye ile iletişime geçilmesi tavsiye olunur.
2010/00108.01.2010 00:00:005941 sayılı Çek Kanunu yürürlüğe girdi5941 numaralı Çek Kanunu (“Kanun”) 14 Aralık 2009 tarihinde Kabul edilmiş ve 27438 numaralı ve 20 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun çek (i) defterlerinin içeriklerine, (ii) çek düzenlenmesine, (iii) çek kullanımına, (iv) çek hamillerinin korunmalarına ve (v) kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile (vi) çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektedir. Kanun özellikle hamiline yazılı çeklerin düzenlenmesine kısıtlamalar getirmiştir. Bununla beraber bankalar kendisine çek defteri verilecek kişiler veya adına çek defteri düzenlenecek olan tüzel kişilerin temsilciler hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirilmiş olup olmadığı konusunda daha kapsamlı bir araştırma yürütme yükümlülüğü altına sokulmuştur. Bu husus dolaylı olarak ticari şirketlerin temsilcilerini belirlerken, söz konusu kişiler bakımından çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı konusunda daha özenli davranmalarını gerekli kılmaktadır.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler