Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Sigorta Bültenleri
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
 
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
2010/004 - 11.06.2010 - Mali İdare Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarılan Birikim ve Taahhütlere İlişkin Vergi İstisnalarının Uygulanmasına ile ilgili Görüş Açıklandı
Bireysel Emekililik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından 03.05.2010 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.50/5042-542 sayılı mukteza ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’ne verilen görüş bültenin konusunu oluşturmaktadır.
2010/003 - 17.03.2010 - Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu
Hazine Müsteşarlığı tarafından 04.03.2010 tarihinde yayımlanan “Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu” bültenin konusunu oluşturmaktadır.
2010/002 - 15.01.2010 - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketleri Açısından 5549 Sayılı Kanuna ilişkin Yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikteki Değişiklikler
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te ve 5 Sıra No’lu “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde yapılan değişikliklerin sigorta ve bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili bölümü bültenin konusunu oluşturmaktadır.
2010/001 - 05.01.2010 - Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinin Kuruluş İzin Belgeleri Üzerinden Ödeyecekleri Harç Miktarları Belirlendi
Sigorta ve Bireysel Emeklilik şirketlerinin, kuruluş izin belgeleri üzerinden ödeyecekleri harç tutarları belirlenmiştir.
2009/002 - 30.10.2009 - Mali İdare Hayat Sigortalarından Yapılan Ödemelerde Stopaj Matrahının Ödemenin Tümü Olacağı Görüşünde
İstanbul 3. Vergi Mahkemesince verilen karar sonrasında sigorta ve emeklilik şirketlerince Maliye Bakanlığı’ndan talep edilen yazılı görüşlere hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerde istisna tutarları hariç olmak üzere yapılan ödemenin tümü üzerinden stopaj yapılması gerektiği yönünde görüş bildirilmektedir.
2009/001 - 03.09.2009 - Hayat Sigortaları ve BES Ödemelerinde Stopaj Matrahı
2008/009 - 29.07.2008 - 86 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı
5766 sayılı Kanun’la Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve kambiyo işlemlerinde BSMV uygulaması ile ilgili açıklamaların yer aldığı 86 seri no.lu Gider Vergileri Genel Tebliği, 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
2008/008 - 14.07.2008 - Sigorta Aracılarının KDV Uygulaması Hakkında 110 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde Açıklamalar Yapılmıştır
06.06.2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 110 sıra no.lu KDV Genel Tebliği, 11.07.2008 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2008/007 - 03.07.2008 - 01.07.2008 Sonrası Uygulanacak; Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları, Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı ve Kıdem Tazminatı Tavanı
Asgari ücret, sigorta primine esas kazanç tutarları, vergiden müstesna çocuk yardımı ve kıdem tazminatı tavan tutarı 01.07.2008 tarihi itibariyle değişmektedir.
2008/006 - 20.06.2008 - Sigorta Şirketleri Yönünden 5766 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişikliklerin Etkileri
04.06.2008 tarih ve 5766 sayılı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la; Gider Vergileri Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda sigortacılık işlemleriyle ilgili olarak yapılan değişiklikler bültenin konusunu oluşturmaktadır.
2008/005 - 19.04.2008 - 2 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde değişiklikler yapan 2 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Söz konusu tebliğde sigorta şirketlerinin teknik karşılıklarının hesaplanmasına ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir.
2008/004 - 08.02.2008 - Sigorta Şirketlerinin Ba ve Bs Formlarını Düzenlenme Esasları
06.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 381 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve sonraki yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri düzenlenmiştir. Anılan tebliğ ışığında sigorta şirketlerinin 2007 ve 2008 yılında uygulayacakları bildirim esasları bültenimizin konusunu oluşturmaktadır.
2008/003 - 09.01.2008 - Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı
2008/002 - 03.01.2008 - Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinin Kuruluş İzin Belgeleri Üzerinden Ödeyecekleri Harç Miktarları Belirlendi
Sigorta ve Bireysel Emeklilik şirketlerinin, kuruluş izin belgeleri üzerinden ödeyecekleri harç tutarları belirlenmiştir.
2008/001 - 03.01.2008 - Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortaların Kapsamı Genişletildi
03.01.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine Müsteşarlığınca kapsamı belirlenecek sorumluluk sigortaları, yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar kapsamına dahil edilmiştir.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 
2010/00411.06.2010 00:00:00Mali İdare Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarılan Birikim ve Taahhütlere İlişkin Vergi İstisnalarının Uygulanmasına ile ilgili Görüş AçıklandıBireysel Emekililik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından 03.05.2010 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.50/5042-542 sayılı mukteza ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’ne verilen görüş bültenin konusunu oluşturmaktadır.
2010/00317.03.2010 00:00:00Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör DuyurusuHazine Müsteşarlığı tarafından 04.03.2010 tarihinde yayımlanan “Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu” bültenin konusunu oluşturmaktadır.
2010/00215.01.2010 00:00:00Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketleri Açısından 5549 Sayılı Kanuna ilişkin Yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikteki Değişiklikler“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te ve 5 Sıra No’lu “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde yapılan değişikliklerin sigorta ve bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili bölümü bültenin konusunu oluşturmaktadır.
2010/00105.01.2010 00:00:00Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinin Kuruluş İzin Belgeleri Üzerinden Ödeyecekleri Harç Miktarları BelirlendiSigorta ve Bireysel Emeklilik şirketlerinin, kuruluş izin belgeleri üzerinden ödeyecekleri harç tutarları belirlenmiştir.
2009/00230.10.2009 00:00:00Mali İdare Hayat Sigortalarından Yapılan Ödemelerde Stopaj Matrahının Ödemenin Tümü Olacağı Görüşündeİstanbul 3. Vergi Mahkemesince verilen karar sonrasında sigorta ve emeklilik şirketlerince Maliye Bakanlığı’ndan talep edilen yazılı görüşlere hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerde istisna tutarları hariç olmak üzere yapılan ödemenin tümü üzerinden stopaj yapılması gerektiği yönünde görüş bildirilmektedir.
2009/00103.09.2009 00:00:00Hayat Sigortaları ve BES Ödemelerinde Stopaj Matrahı 
2008/00929.07.2008 00:00:0086 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı 5766 sayılı Kanun’la Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve kambiyo işlemlerinde BSMV uygulaması ile ilgili açıklamaların yer aldığı 86 seri no.lu Gider Vergileri Genel Tebliği, 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
2008/00814.07.2008 00:00:00Sigorta Aracılarının KDV Uygulaması Hakkında 110 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde Açıklamalar Yapılmıştır 06.06.2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 110 sıra no.lu KDV Genel Tebliği, 11.07.2008 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2008/00703.07.2008 00:00:0001.07.2008 Sonrası Uygulanacak; Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları, Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı ve Kıdem Tazminatı TavanıAsgari ücret, sigorta primine esas kazanç tutarları, vergiden müstesna çocuk yardımı ve kıdem tazminatı tavan tutarı 01.07.2008 tarihi itibariyle değişmektedir.
2008/00620.06.2008 00:00:00Sigorta Şirketleri Yönünden 5766 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişikliklerin Etkileri04.06.2008 tarih ve 5766 sayılı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la; Gider Vergileri Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda sigortacılık işlemleriyle ilgili olarak yapılan değişiklikler bültenin konusunu oluşturmaktadır.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler