Vergi Portalı

 
 
06.07.2018 - 2018/78
Gelir Vergisi Genel Tebliği

Özet:

6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 304 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, İşsizlik Sigortası Kanunu’na 7103 sayılı Kanun’la eklenen geçici 21. maddeyle düzenlenen, bu Kanun’un geçici 19 ve 20. maddeleri kapsamında işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


İşsizlik Sigortası Kanunu’na 7103 sayılı Kanun’la eklenen geçici 21. maddeyle, bu Kanun’un geçici 19 ve 20. maddeleri kapsamında, 2020 yılı sonuna kadar işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı ve damga vergisi teşviki getirilmiştir.

Düzenlemeye göre, madde kapsamında yeni işe alınanların ücretlerinin, asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, beyanname ile tahakkuk ettirildikten sonra terkin edilecektir.

06.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 304 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, özetlenen düzenlemeye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

1. İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. maddesi kapsamında işe alınanlarda teşvik

a) Teşvik koşulları

Gelir vergisi stopajı teşvikinden aşağıdaki koşullar çerçevesinde yararlanılabilir:

- Çalışanın İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. Maddesi kapsamında, 01.01.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınması

- Sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması

- Sigortalının işe başlama tarihinden önceki üç ay içerisinde, toplam on günden fazla; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması ve sigortalının isteğe bağlı sigortalılık hariç söz konusu Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

- Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması.

b) İstisna uygulamasında süre

Düzenleme kapsamında işe alınan sigortalılar için sağlanan gelir vergisi stopajı teşviki, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, teşvik kapsamına giren her bir çalışan için en fazla 12 ay süre ile uygulanır.

Bu süre; engelli, 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar için 18 aydır.

c) Uygulama

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. maddesinden yararlanan işverenler için gelir vergisi stopajı teşviki 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere, sigortalının 01.01.2018 tarihinden itibaren işe alındığı aydan başlamak ve öngörülen süreleri aşmamak üzere her ay verilecek muhtasar beyannamelerde uygulanır.

Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse ilave istihdam edilenlerin 31.1212020 tarihinden önce işten çıkarılması durumunda, işten çıkış tarihinden önceki takvim yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenir.

2. İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamında işe alınanlarda teşvik

a) Teşvik koşulları

Gelir vergisi stopajı teşvikinden aşağıdaki koşullar çerçevesinde yararlanılabilir:

- İşverenin, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamında, öngörülen şartları taşıyan ve imalat sektöründe faaliyette bulunan özel sektör işvereni olması

- Çalışanın 01.01.2018 tarihinden itibaren işe alınmış olması

- İşverenin, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması

- İşverenin ustalık belgesi sahibi olması

- Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması

- Sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması

- Sigortalının işe başlama tarihinden önceki üç ay içerisinde, toplam on günden fazla; 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması ve sigortalının isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması

- Sigortalının, 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınması.

b) İstisna uygulamasında süre

Düzenleme kapsamında teşvik, 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere, 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında kapsama giren çalışanlara uygulanacaktır.

c) Uygulama

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 20. maddesinden yararlanan işverenler için gelir vergisi stopajı teşviki, 31.12.2018 tarihini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.

Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanabilir.

2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz.

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 3’ten fazla olan işyerleri bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz.

Geçici 20. maddeye göre prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için gelir vergisi stopajı teşviki de uygulanmaz.

3. Diğer konular

- Gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.

- Geçici 21. madde kapsamında muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek tutar, teşvikten yararlanılan sigortalı bazında ve teşvikten yararlanılan yılda uygulanacak asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemez.

- Teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin, Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i doldurmaları ve muhtasar beyanname ekinde vermeleri zorunludur.

- Düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğin yayımı tarihine kadar şartları taşıyan sigortalılardan dolayı yararlanılamayan gelir vergisi stopajı teşvik tutarları, bu tarihten sonra verilecek ilk muhtasar beyanname üzerinde mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için teşvikten yararlanılamayan dönemlere ait bilgilerin de ilk muhtasar beyanname ekinde verilecek bildirime eklenecektir.


İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 304)


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 370  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler