Vergi Portalı

 
 
21.04.2017 - 2017/37 - İçerik: Vergi
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı


20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısında, “kesinleşmiş alacakların” yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.


19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan kamu borçlarını kapsayan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’ndan sonra bir Yeniden Yapılandırma Kanunu Tasarısı daha 18.04.2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuş ve hemen ardından 20.04.2017 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmiştir.

Kanun Tasarısının genel gerekçesinde;

- 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde şartları ihlal edenlere yeniden bir hak verildiği,

- 6736 sayılı Kanun’un 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığı halde bu kanunun 31 Mart 2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş borçları kapsadığı,

- 6736 sayılı Kanun’dan yararlanama-yanların bu kanundan yararlanma imkânı olduğu,

belirtilmektedir. Tasarısının bu haliyle, 6736 sayılı Kanun’un devamı niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü tasarı, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren tüm alacak türlerini ve alacaklı idareleri aynen esas almış ve bu idarelerin 31.03.2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarının, yine 6736 sayılı Kanun’da düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılmasını öngörmüştür.

Ancak tasarıda, 6736 sayılı Kanun’dan farklı olarak;

- İhtilaflı alacakların tasfiyesine,

- Matrah artırımına,

- Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine,

- Varlık Barışı uygulamasına

ilişkin düzenlemeler yer almamaktadır.

Tasarı toplam 5 maddeden oluşmakta olup;

- 1. madde, amaç, kapsam ve tanımlara,

- 2. madde, kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına,

- 3. madde, ortak hükümlere (ödeme /taksitlendirme),

- 4. madde, diğer bazı alacakların yapılandırılmasına,

- 5. madde, yürürlük tarihine

ilişkindir. Tasarıya ilişkin açıklamalarımız aşağıda yapılmaktadır.

1. KAPSAM

a)Alacak Türleri Açısından

Tasarıya göre yeniden yapılandırma kapsamına;

- Vergiler, vergi cezaları,

- Gümrük vergileri ve idari para cezaları,

- Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

- Bazı idari para cezaları,

- Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar,

girmektedir.

b)Alacakların Dönemi Açısından

i)Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Vergiler

Kanun tasarısının kapsamına;

- 31.03.2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- 31.03.2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

girmektedir.

Buna göre, 31.03.2017 tarihinden önceki dönemleri ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelerle ilgili uygulama aşağıdaki gibi olacaktır:

-Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri

Tasarının yayımı tarihine bağlı olarak kapsam değişebilecektir. Kanun’un bu haliyle Mayıs ayında yayımlanması durumunda 2016 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2017 takvim yılı vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

-Aylık beyannameli mükellefiyetler

Katma değer vergisi ve stopaj gelir vergisi gibi aylık beyannameli mükellefiyetlerde, Şubat/2017 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Mart/2017 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

-2017 yılına ait olup, 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden diğer vergiler

Tasarıda öngörülen düzenlemeye göre, 2017 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi (2017 yılı ikinci taksit hariç), yıllık harçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi alacaklar Kanun’un kapsamına girecektir.

-Vergi cezaları açısından

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında, verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir.

Bir vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olup olmadığına bakılacaktır.

ii)Gümrük Vergileri Açısından

Kanun tasarısının kapsamına;

- 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri,

- İdari para cezalarını,

- Faizler, zamlar ve gecikme zammı alacakları

kapsamaktadır.

2. KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Tasarıda yer alan düzenlemelere göre, Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle (bu tarih dahil);

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin tamamının,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının % 50’sinin,

- İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’sinin,

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin tamamının,

- Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının % 50’sinin,

- Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 30’u ve varsa varsa gümrük vergileri aslının tamamının,

- Sayılan kamu alacakları için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutarın

ödenmesi halinde,

- Vergi aslına bağlı kesilen cezalar

- Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının kalan % 50’si,

- İştirak fiili nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si,

- Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının kalan % 50’si,

- Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan % 70’i,

- Vergilere ve gümrük vergilerine ilişkin faiz, gecikme zammı ve gecikme faizleri,

ödenmeyecektir.

Kesinleşmiş Alacaklarla İlgili Özet Tablo

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

• Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı

• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si

• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si

• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / idari para cezalarının tamamı

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si

• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

3. YENİDEN YAPILANDIRMA PROSEDÜRÜ

Tasarıya göre kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasından yararlanmak için 30.06.2017 tarihine kadar ilgili daireye yazılı olarak başvurulacak, yeniden yapılandırılan;

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, İl Özel İdareleri’ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin31.07.2017,

- Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise31.08.2017,

tarihine kadar ödenecektir.

4. VERGİLERİN ÖDENMESİ

Yukarıda özetlenen Kanun Tasarısı kapsamında ortaya çıkacak vergilerin peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapabilecekleri anlaşılmaktadır. Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara 36 aya kadar vade tanınacağı görülmektedir.

Tasarıya göre, hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde;

- Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak,

- Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde, taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıyla artırılacaktır. Açıklanan artış katsayıları şöyledir:

- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

- 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083

- 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105

- 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15

Yukarıda yapılan açıklamalar tamamen Kanun Tasarısı dikkate alınarak yapılmış olup, bahsi geçen düzenlemeler henüz yürürlüğe girmemiştir. Tasarıda bu kanun hükümlerinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.


İlgili Kanun Tasarısı metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

• Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı


Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Saygılarımızla

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı


Bülteni İndirBülteni indir

 Okunma sayısı: 3526  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Nisan 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler