Vergi Portalı

 
 
20.04.2017 - 2017/30
Prim Teşvik Yasaklılığında Yeni Uygulama
8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanunla sigorta primi teşvik ve desteklerinden yasaklı duruma gelme uygulamaları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştı.

Bu defa, SGK’nın 1 Nisan 2017 tarihli 2017-18 sayılı Genelgesi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanununda Genel Sağlık Sigortasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştı.

Bu defa, 11/04/2017 tarihli ve 2017/18 sayılı SGK genelgesi ile prim teşvik yasaklılığına ilişkin uygulamanın usul ve esasları açıklanmıştır.

1-Yasaklama Kapsamına Girecek İşyerlerinin Tespiti

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerinde yer alan 5 puanlık ve ilave 6 puanlık prim teşvikleri ile aynı maddenin ikinci fıkrasında ve Ek 2 nci maddesinde yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimler için mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırıldığı halde sigortalı olarak bildirilmediği ve bildirildiği halde fiilen çalıştırılmadığı tespit edilen kişi sayısının,

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen 6111 sayılı ilave istihdam teşviki ve geçici 15 inci maddesinde düzenlenen işbaşı eğitim katılımcılarının istihdamına yönelik teşvik ile 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimler için mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırıldığı halde sigortalı olarak bildirilmediği tespit edilen kişi sayısının, tutanağın düzenlendiği aya/ mahkeme kararının kesinleştiği aya/ resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların SGK’ya intikal ettiği aya ilişkin olarak SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının %1’ini aşması veya toplam sigortalı sayısının %1’ini aşması veya toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmamakla birlikte beşten fazla olması, sigortalı sayısının %1’ini aşmamakla birlikte beşten fazla olması halinde, tespitin yapıldığı işyerleri için söz konusu fiillere ilişkin yasaklamayı gerektiren genelge eki tabloda belirtilen sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden

ilk tespitte bir ay,

ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için birer yıl süreyle yasaklama işlemi yapılacaktır.

Ancak, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri için beş kişiden fazla olmamak ve çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmamak kaydıyla yasaklama yapılmayacaktır.

2-SGK’ya Bildirilecek Toplam Sigortalı sayısının Tespiti

Yasaklama kapsamına giren işyerlerinin tespitinde toplam sigortalı sayısı, tespite ilişkin tutanağın düzenlendiği aya/ mahkeme kararının kesinleştiği aya/ resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların SGK’ya intikal ettiği aya ilişkin olarak, SGK’ya verilen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, toplam sigortalı sayısı hesaplanıp yasaklamanın sisteme girilmesinin ardından, ilgili ay için geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse ilgili tutanak/karar veya raporlara istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, bu işyeri için yasaklamaya esas toplam sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

Aynı işverenin aynı veya farklı SGK ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde toplam sigortalı sayısı, işyeri bazında hesaplanacaktır.

İlgili ayda aynı sigortalıya ilişkin yapılan mükerrer kayıtlar ve aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler (7, 22, 25, 42, 43, 44, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler) dikkate alınmayacak olup,

• ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar,

• ilgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar

• çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar da (0 gün 0 kazanç bildirimleri)

toplam sigortalı sayısının hesabında hesaplamaya dahil edilecektir.

Asıl veya alt işverenlerce çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde toplam sigortalı sayısı, asıl işveren ve tüm alt işverenlerce SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Toplam sigortalı sayısının yüzde 1’inin hesaplanması sonucunda bulunan sayının küsuratlı olması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tam olarak sayılacaktır.

3-Yasaklama Kapsamına Giren İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

1/4/2017 tarihi ve sonrasında mahkeme kararından veya yapılan kontrol ve denetimlerden ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırıldığı halde sigortalı olarak bildirilmediği ve/veya bildirildiği halde fiilen çalışmadığı tespit edilen kişi sayısı, SGK’ya bildirilen toplam sigortalı sayısının %1’ini aşan veya toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmamakla birlikte beşten fazla olan işyerleri ile ilgili olarak;

İlk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle

• 5510 sayılı Kanunda,

• 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda,

• 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

Buna göre, ilgili madde uyarınca yasaklama kapsamına girdiği tespit edilen işyerlerinden çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı,

-Yapılan kontrol ve denetimler sonucu anlaşılan işyerleri, tutanak tarihini,

– Mahkeme ilamından anlaşılan işyerleri, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini,

– Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılan işyerleri, söz konusu yazıların SGK’ya intikal tarihini,

takip eden aybaşından itibaren ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için tespit tarihini takip eden aybaşı itibariyle birer yıl süreyle yukarıda belirtilen sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

Bununla birlikte, yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya kesinleşen mahkeme kararına istinaden;

– Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları SGK’ya bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren,

– Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren,

ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle

• 5510 sayılı Kanunda,

• 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

4. 1/4/2017 Tarihi İtibariyle Bir Yıllık Yasaklama Süresi Devam Eden İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

İlgili Kanun maddesine göre; çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı 1/4/2017 tarihinden önce tespit edilen ve 1/4/2017 tarihi itibariyle ilgili prim teşviki ve indirimlere istinaden bir yıllık yasaklama süresi devam eden işyerleri için, yasaklamaya esas olan tespit, kanun maddesine göre ilk tespit sayıldığından, bu nitelikteki işyerlerine ilişkin yasaklama 2017/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren kaldırılacak olup, 2017/Nisan ayından önceki dönemlerde yararlanılmayan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden ise geriye yönelik yararlanmayacaktır.

Ayrıca, söz konusu işyerleri için yasaklamaya esas olan tespit, ilgili kanun maddesine göre ilk tespit sayıldığından, bu ilk tespit tarihinden sonraki üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için birer yıl süreyle yasaklama yapılacaktır.

Bu nitelikteki işyerlerinin yasaklaması 2017/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılacaktır.

5- 1/4/2017 Tarihinden Önce Bir Yıllık Yasaklama Kapsamına Girdiği Halde 1/4/2017 Tarihine Kadar Bir Yıllık Yasaklama İşlemi Yapılmamış İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler

1/4/2017 tarihinden önce çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle ilgili prim teşviki, destek ve indirimlerine istinaden yasaklama kapsamına girdiği halde 1/4/2017 tarihine kadar bir yıllık yasaklama işlemi yapılmamış olan işyerleriyle ilgili olarak;

Öncelikle söz konusu tespitin yasaklama kapsamına girip girmediği yeniden değerlendirilecek olup, söz konusu tespitin yasaklama kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda 1/4/2017 tarihinden önce düzenlenen tutanak tarihini/ mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini/resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların SGK’ya intikal tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay süreyle geriye yönelik yasaklama işlemi yapılacaktır.

Yasaklama yapılan ayda;

• ilgili kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte bildirge düzenlenerek yersiz yararlanılan teşvikler geri alınacak,

• kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin re’sen düzenlenerek yersiz yararlanılan teşvik tutarları ödeme vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Ayrıca, yasaklama kapsamına girdiği halde 1/4/2017 tarihine kadar bir yıllık yasaklama işlemi yapılmamış ve yasaklama yapılmış olsaydı bir yıllık yasaklama süresi;

• 2017/Nisan ayından önce sona erecek işyerleriyle ilgili olarak yasaklama kapsamına giren tespit, ilk tespit sayılmayacak olup, üç yıllık süre de başlatılmayacaktır.

• 2017/Nisan ayı ve sonrasında sona erecek işyerleriyle ilgili olarak yasaklama kapsamına giren tespit, ilk tespit sayılacak olup, üç yıllık süre, yasaklama kapsamına giren ilk tespit tarihinden itibaren başlatılacaktır.

6- Yasaklama Hükümleri Uygulanmayacak Sigorta Primi Teşvik, İndirim ve Destekler

5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi hükümleri;

Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği ve bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına yönelik tespitlerde işsizlik ödeneği alanların istihdamına yönelik teşvik (15921) ve geçici 17 nci maddede belirtilen işveren prim desteği (0687) ile Asgari Ücret desteği (5510 sayılı Kanun geç. 71 inci md.),

Bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına yönelik tespitlerde ise Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik (6111) ve işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların istihdamına yönelik teşvik (6645) ile Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu

hakkında uygulanmaz.

7. Yürürlük

Bu Genelge hükümleri 1/4/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

SGK’nın 2017-18 Sayılı Genelgesi

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.


Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

celal.ozcan@tr.pwc.com


Okunma sayısı: 1913  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

26 Nisan 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler