Vergi Portalı

 
 
13.04.2017 - 2017/29
Genel Sağlık Sigortasında Yeni Uygulama ve GSS Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanunla Genel Sağlık Sigortası uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu defa SGK’nın 2017-16 sayılı Genelgesi ile uygulama ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.


08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı torba Kanun ile 5510 sayılı Kanununda Genel Sağlık Sigortasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştı. 04/04/2017 tarihinde yayımlanan 2017/16 sayılı genelge ile Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerin usul ve esasları açıklanmıştır.

1- 60/g kapsamındaki sigortalılar için tek oranda sabitlenen GSS prim tutarı ve tescil işlemleri

5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde yapılan düzenleme ile 60/g (sosyal güvencesi olmayan ve bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında hiç kimse üzerinden sağlık yardımı alma imkânı olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler) kapsamındaki sigortalılar için daha önce üç kategoride uygulanan genel sağlık sigortası prim tutarları tek kategoriye indirilerek aylık asgari ücretin %3’ü (2017 yılı için 53,33TL) olarak belirlenmiştir.

Sosyal güvencesi olmayan ya da GSS’linin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanmayanlar ile yararlanma hakkı sona erenler, “60/g” kapsamında resen tescil edilecek olup, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren “60/g” kapsamında tescil edilenlere 53,33TL tutarında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gelir testi talep edilmesi halinde uygulanacaktır. Gelir testi sonucu aile içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin (2017 yılı için 1.777,5TL) 3/1’den az (592,5TL) olması halinde bu kişilerin primleri devlet tarafından ödenecektir.

Tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi talebinde bulunanların gelir testi sonucu aile içindeki geliri brüt asgari ücretin 3/1’nin altında tespit edilenlerin tescil kaydı tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek olup, bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilecektir.

Ancak, tescil tebliğ tarihi üzerinden bir ay geçtikten sonra gelir testi talebinde bulunulması halinde, GSS tescil kaydı gelir testine başvuru tarihinden itibaren güncellenecektir.

2- Türkiye’de ikamet etmeyen Türk vatandaşlarının, Türk soylu olduğu bildirilenlerin ve çalışma izni muafiyeti bulunanların GSS’liliği

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 13. madde ile; Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etmeyen ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü kanununca 16. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenlerin ana, baba, eş ve çocukları ile 6735 sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca Türk soylu olduğu bildirilenlerden aynı KanununÇalışma izni muafiyeti” başlıklı 13.maddesi kapsamında olanlar ile bu kişilerin ana, baba, eş ve çocukları,

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren talep etmeleri hâlinde, talep tarihini takip eden günden itibaren “60/g” kapsamında “1 yıl ikamet şartı” aranmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır. Ancak bu kişiler gelir testi talep hakkı bulunmamakta olup, “60/g” kapsamındaki GSS’liler için geçerli olan hükümler gereği aylık prime esas alt sınırının %3’ü (53,33TL) oranında GSS primi tahakkuk edecektir.

Ayrıca söz konusu Türk soylu ana, baba, eş ve çocukların her biri ayrı ayrı GSS’li olarak tescil edilecek olup, bu kişiler için 5510 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (10)numaralı bendinde düzenlenen genel sağlık sigortalısının “bakmakla yükümlü olduğu kişi” ile ilgili hükümler uygulanmayacaktır.

Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, sağlık hizmet sunucusuna başvurdukları tarihte 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Ayrıca, 6735 sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca Türk soylu olduğu bildirilenlerden aynı Kanunun“Çalışma izni muafiyeti”başlıklı 13.maddesi kapsamında olanlar ile bu kişilerin ana, baba, eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sağlık hizmetleri sunucularına başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 120 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir.

3- Genel Sağlı Sigortası borçlarının yeniden yapılandırılması ve hesaplanması işlemleri

5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 73. Madde ile yapılan düzenleme uyarınca, 1 Nisan 2017 tarihi öncesinde “60/g” kapsamında tescil edilmiş olup gelir testine hiç başvurmayanlardan 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren yeniden tahakkuk ettirilecektir.

Ancak, 1 Nisan 2017’den önce “60/g” kapsamında GSS’li olarak tescil edilen ve hiç gelir testine başvurmayanların 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 12 ay içerisinde gelir testi talebinde bulunmaları halinde gelir testi sonucu ile içinde kişi başına düşen gelir seviyesinin 592,5 TL’den az olduğu tespit edildiği takdirde GSS’li olarak tescil edildikleri tarihten itibaren tescil kayıtları güncellenecek, GSS primleri Devlet tarafından karşılanacaktır. Ancak bu kişilerin 1 Nisan 2017 tarihinden önce prim ödemesinin bulunması halinde ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecektir.

1 Nisan 2017 tarihinden önce “60/g” kapsamına alınan ve prim borcu bulunanların ödenmemiş olan aylık GSS prim borçları aslının ait olduğu aya ilişkin tutarı; 1 Nisan 2017 tarihinde geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının %3’üne (53,33 TL) eşit veya fazla olması durumunda aylık prim tahakkukları 53,33 TL üzerinden, 53,33 TL’den az olması halinde tahakkuk eden borç tutarı üzerinden yeniden hesaplanacaktır.

Ayrıca, yeniden hesaplanan GSS prim borcunun 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Ancak 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait yeniden hesaplanan prim borçlarının 30 Nisan 2018 (dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde söz konusu prim borçlarına 1 Nisan 2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

1 Nisan 2017 tarihinden önce “60/g” kapsamında tescil edilen ve prim borcu bulunan GSS’lilerin 1 Nisan 2017 tarihinde 30 gün GSS prim ödeme gün sayısı bulunması halinde bu tarihten itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Aynı zamanda 1 Nisan 2017 tarihinden sonraki aylara ilişkin 60 günden fazla prim borcu oluşmaması halinde 1 Nisan 2017 tarihinden önceki borçlarına bakılmaksızın 31 Mart 2108 (dahil) tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.


Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

SGK’nın 2017-16 sayılı Genelgesi

 


Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.


Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

celal.ozcan@tr.pwc.com
Okunma sayısı: 1796  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler