Vergi Portalı

 
 
29.05.2012 - 2012/54 - İçerik: Yeni Tasarı
Yeni Vergi Kanun Tasarısının Son Hali
TBMM gündeminde bulunan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın son hali.

Birçok vergi kanununda değişiklik öngören “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TMBB Plan ve Bütçe Komisyonunda değiştirilerek kabul edilmiştir.

Tasarının son hali aşağıda özetlenmiştir. Kanunlaşması sonrasında, ayrıntılı açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

1. 6183 Sayılı Kanun’da Yapılması Öngörülen Değişiklikler

a) Kamu Borcunun Ödeme Yeri

Kamu borcunun aynı belediye sınırları içinde de olsa diğer tahsil dairelerine ödenebilmesi sağlanmaktadır.

Mevcut düzenlemeye göre vergi borçları, borçlunun ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine ödenmekte, borçlunun alacaklı tahsil dairesindeki hesabı bildirilmek koşuluyla, bu yerin belediye sınırları dışındaki tahsil dairelerine de ödeme yapılabilmektedir. Tasarıda yapılması öngörülen düzenlemeyle, borcun belediye sınırları içindeki tahsil dairelerine ödenmesine de olanak sağlanmaktadır.

b) Kamu Borcu Karşılığında Maliye Bakanlığına Taşınmaz Satışı

İktisadi kamu kuruluşları, bunların ortaklık ve iştirakleri, belediye ve özel idareler, bunların kuruluşları ile çok zor durumda olan mükelleflerin kamu borçlarının, genel ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulan veya teşvik belgeli yatırımlara tahsis edilecek taşınmazların Maliye Bakanlığına satışıyla ödenebilmesine olanak sağlayan geçici düzenlemenin süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılmaktadır.

2. Vergi Usul Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

a) Vergi İadesinde Faiz Uygulaması

Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde, vergi iadesinde faiz uygulaması düzenlemesi yeniden yapılmaktadır.

Tasarıda yer alan düzenlemeyle, fazla veya yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde;

- Fazla ve yersiz ödemenin mükelleften kaynaklanması durumunda, hatanın düzeltilmesine ilişkin başvuru tarihinden,

- Diğer hallerde ise tahsil tarihinden,

itibaren faiz hesaplanması öngörülmektedir.

Faiz hesaplanmasında, tecil faizi oranı esas alınacaktır.

Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerle ilgili yeni bir düzenleme yapılmamaktadır. Mevcut düzenlemede olduğu gibi, vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergiler, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak vergi dairesine verildiği tarihi izleyen üç ay içinde iade yapılmadığı takdirde, bu sürenin sonundan itibaren faiz hesaplanacaktır. Bu uygulamada da yine hesaplama tecil faizi oranı dikkate alınarak yapılacaktır.

Tasarıda yer alan bir geçici maddeyle, yapılan düzenlemenin, yürürlüğe girdiği tarihten sonra fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesinde uygulanacağı öngörülmüştür.

b) Girişim Sermayesi Fonu

Tasarıyla Vergi Usul Kanunu’na eklenen bir maddeyle, Türkiye’de kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ve fonlarına sermaye olarak konulması veya bu fon ve ortaklıkların paylarının satın alınması amacıyla, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının % 10’unu veya özsermayenin % 20’sini geçmemek şartıyla, ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayrılabilmesine olanak sağlanmaktadır.

Yapılmak istenen düzenlemeye göre, fon pasifte geçici bir hesapta tutulacaktır. Ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faiziyle birlikte ödenecektir.

Düzenlemede fonun pasifte geçici bir hesapta tutulmasının öngörülmesi, fonun sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından ayrılabileceğini göstermektedir. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde yapılan değişiklikle, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin % 10’unu aşmayan kısmının, beyan edilen gelirden indirilmesi öngörülmüştür. Bu iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, bilanço esasına göre defter tutanların fon ayırabileceği, ayrılan fonun ise gelirin türüne bakılmaksızın beyan edilen gelirin toplam tutarının % 10’u ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan düzenlemeye göre;

- Fonun amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,

- İşletmeden çekilmesi,

- Ortaklara dağıtılması,

- Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması,

- İşin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi,

- Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren 6 ay içinde yeniden kullanılmaması

halinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulacaktır.

3. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

a) Esnaf Muaflığı ve Basit Usul

Tasarıyla, kaybolmaya yüz tutan bazı meslek kollarında faaliyet gösterenler esnaf muaflığı kapsamına alınmakta, esnaf muaflığından yararlananlara istemeleri halinde “Esnaf Muafiyeti Belgesi” verilmesine olanak sağlanmaktadır.

Tasarıyla ayrıca basit usulde vergileme koşullarını kaybedenlerin, yeniden basit usule dönmelerine olanak sağlanmaktadır.

b) Konut Kira Geliri İstisnasında Yeni Sınırlama

Gelir Vergisi Kanunu’nun mevcut 21. maddesinin ikinci fıkrasına göre, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar, kira gelirleri için öngörülen istisnadan yararlanamamaktadırlar.

Tasarıyla yapılması öngörülen düzenlemeyle;

- Gelirleri ticari, zirai veya mesleki kazançlar nedeniyle yıllık beyanname verenler tarafından bildirilenlerin istisnadan yararlanmaları sağlanmakta,

- Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin, bu gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere mahsus üçüncü dilimindeki tutarın (2012 yılı için 88.000 lira) üzerine çıkanların ise istisnadan yararlanmaları yasaklanmaktadır.

Kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2012 yılı için 3.000 liradır.

c) Finansman Gider Kısıtlaması

Tasarıda, daha önce 1990’lı yıllarda uygulanan finansman gider kısıtlaması uygulaması benzeri bir düzenlemeyle, kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve benzeri ödemelerin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek bir kısmının gider olarak dikkate alınmaması öngörülmektedir.

Düzenlemeye göre;

- Gider kısıtlaması, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yapılacak,

- Kısıtlama en fazla % 10 ile sınırlı olabilecek ve oranı Bakanlar Kurulu sektörler itibariyle farklılaştırabilecek,

- Yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler sınırlamaya tabi olmayacaktır.

d) Bağış ve Yardımlar

Tasarıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde yapılacak değişiklikle;

- Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağışlar ile

- Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin yapımına yönelik olarak yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların,

gelir vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır.

Tasarıyla, Yeşilay’a yapılacak ayni bağış ve yardımlarla ilgili bir düzenleme yapılmamaktadır. Yeşilay kamuya yararlı dernek statüsünde olduğundan, yapılan ayni bağış ve yardımlar, beyan edilen gelirin % 5’i ile sınırlı olarak, kurum kazancından indirilmeye devam edecektir.

İbadethane ve din eğitimi veren tesislerin inşasıyla ilgili bağışlarının beyan edilen gelirden indirimi için, “genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere” yapılma şartı aranmaktadır. Bu kapsamda örneğin, cami inşası için cami yaptırma derneğine yapılacak bağışlar bu kapsamda değildir.

e) Teşvik Belgeli Yatırımlarda Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Tasarıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlar kapsamında istihdam edilecekler için gelir vergisi stopajı teşviki getirilmektedir.

Yapılan düzenlemeye göre;

- Teşvik 2023 yılı sonuna kadar gerçekleşen yatırımlarda istihdam edilen personel için uygulanacak,

- Teşvik, terkin yöntemiyle istihdamı sağlayana verilecek,

- Teşvik çalışanlara verilecek asgari geçim indiriminden sonra kalan vergiler üzerinden uygulanacak,

- Teşvik tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olacak,

- Teşvik süresi yatırımın işletilmeye başlanacağı tarihten itibaren 10 yıl olarak uygulanacaktır.

Bir süre önce Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre, gelir vergisi stopajı teşviki, yeni teşvik sistemi kapsamında belirlenecek olan 6. Bölgede yer alan 15 ilde uygulanacaktır.

f) Yurt Dışına Verilen Hizmetlere Teşvik

Türkiye’de yerleşmiş olmayanlara Türkiye’den verilen ve yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti ile eğitim ve sağlık hizmeti veren işletmelerin, bu hizmetlerden elde ettikleri kazancın % 50’sinin beyanname üzerinde matrahtan indirimi öngörülmektedir.

İndirim kapsamındaki faaliyetler iki grupta toplanabilir. İlk gruptaki hizmetler, Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti olarak sayılabilir.

İkinci gruptaki hizmetlerin kapsamına eğitim ve sağlık hizmetleri girmektedir. Bu faaliyetlerle uğraşanların indirimden yararlanabilmek için;

- Bu işletmelerin gerekli izinleri alarak faaliyet göstermeleri,

- Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet vermeleri,

gerekmektedir. Hizmetten münhasıran yurt dışında yararlanılması, eğitim ve sağlık hizmetleri için gerekli değildir.

g) Girişim Sermayesi Teşvikleri

Tasarıyla, girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına sermaye koyanlar için yeni bir teşvik getirilmektedir.

Yapılan düzenlemeyle, beyan edilen gelirin % 10’u ile sınırlı olarak, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların, gelir vergisi matrahının tespitinde beyannamede indirimi öngörülmektedir.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklama aşağıda Vergi Usul Kanunu ile ilgili düzenlemelerin açıklandığı bölümde yer almaktadır.

h) Diğer Konular

- Yeni finansal ürünlerin getirilerinin vergilemesinde yaşanabilecek tereddütler dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen gelir, menkul sermaye iradı olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu gelir üzerinden yapılacak stopajla ilgili düzenleme yapılmaktadır.

- Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ve uluslar arası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler stopaj kapsamına alınmaktadır.

- Varlık kiralama şirketlerince yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım-satımı ve ifası sırasında elde edilen gelirler ile bunların dönemsel getirileri için Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi hükümlerinin uygulanmaması ve bu gelirlerin Eurobond gelirleri gibi vergilendirilmesi öngörülmektedir.

4. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

a) Bağış ve Yardımlar

Tasarıyla, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde yapılacak değişiklikle;

- Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağışlar ile

- Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin yapımına yönelik olarak yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların,

kurum kazancından indirimine olanak sağlanmaktadır.

Tasarıyla, Yeşilay’a yapılacak ayni bağış ve yardımlarla ilgili bir düzenleme yapılmamaktadır. Yeşilay kamuya yararlı dernek statüsünde olduğundan, yapılan ayni bağış ve yardımlar, kurum kazancının % 5’i ile sınırlı olarak, kurum kazancından indirilmeye devam edecektir.

İbadethane ve din eğitimi veren tesislerin inşasıyla ilgili bağışlarının kurum kazancından indirimi için, “genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere” yapılma şartı aranmaktadır. Bu kapsamda örneğin, cami inşası için cami yaptırma derneğine yapılacak bağışlar bu kapsamda değildir.

b) Yurt Dışına Verilen Hizmetlere Teşvik

Türkiye’de yerleşmiş olmayanlara Türkiye’den verilen ve yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti ile eğitim ve sağlık hizmeti veren işletmelerin, bu hizmetlerden elde ettikleri kazancın % 50’sinin, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirimi öngörülmektedir.

İndirim kapsamındaki faaliyetler iki grupta toplanabilir. İlk gruptaki hizmetler, Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti olarak sayılabilir.

İkinci gruptaki hizmetlerin kapsamına eğitim ve sağlık hizmetleri girmektedir. Bu faaliyetlerle uğraşanların indirimden yararlanabilmek için;

- Bu işletmelerin gerekli izinleri alarak faaliyet göstermeleri,

- Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet vermeleri,

gerekmektedir. Hizmetten münhasıran yurt dışında yararlanılması, eğitim ve sağlık hizmetleri için gerekli değildir.

c) Girişim Sermayesi Teşvikleri

Tasarıyla, girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına sermaye koyanlar için yeni teşvikler getirilmektedir.

Yapılan düzenlemeyle, beyan edilen gelirin % 10’u ile sınırlı olarak, girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların, kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyannamede indirimi öngörülmektedir.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklama aşağıda Vergi Usul Kanunu ile ilgili düzenlemelerin açıklandığı bölümde yer almaktadır.

Öte yandan tasarıyla kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları kurumlar vergisinden müstesna tutulmaktadır.

d) Finansman Gider Kısıtlaması

Tasarıda, daha önce 1990’lı yıllarda uygulanan finansman gider kısıtlaması uygulaması benzeri bir düzenlemeyle, kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve benzeri ödemelerin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek bir kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaması öngörülmektedir.

Düzenlemeye göre;

- Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri finansman gider kısıtlamasına tabi olmayacak,

- Gider kısıtlaması, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yapılacak,

- Kısıtlama en fazla % 10 ile sınırlı olabilecek ve oranı Bakanlar Kurulu sektörler itibariyle farklılaştırabilecek,

- Yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler sınırlamaya tabi olmayacaktır.

e) İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

Tasarıyla, indirimli kurumlar vergisi oranı teşvikinde Bakanlar Kuruluna yeni yetkiler verilmektedir.

Bakanlar Kuruluna verilen en önemli yeni yetki, yatırıma başlama tarihinden itibaren hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının % 50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere, yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli oranın uygulanabilmesine ilişkin olarak verilen yetkidir.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi ve Bakanlar Kurulunun da verilen yetkiyi kullanması durumunda, teşvike ulaşım harcamanın yapıldığı tarihe kadar erkene alınabilecektir.

f) Yabancı Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlere Teşvik

Yabancı fonların, portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip şirketler aracılığıyla, belirlenen faaliyetlerden yurt dışından elde ettikleri kazançlarının Türkiye’de vergilenmemesi öngörülmektedir.

5. Katma Değer Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

a) Konut Tesliminde Uygulanan KDV Oranı

Konut teslimlerinde arsa veya konutun vergi değerine bağlı olarak farklı vergi oranı uygulanabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi öngörülmektedir.

Düzenleme, yapı ruhsatı 01.06.2012 tarihinden önce alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Öngörülen düzenlemenin yasalaşması durumunda, Bakanlar Kurulunun verilen yetkiyi kullanarak, yüzeli metrekarenin altında da olsa, belirlenen vergi değerini geçen konutlar için vergi oranını % 18 olarak belirlemesi beklenmektedir.

b) Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV İadesi

Tasarıyla, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon TL sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen ve ilgili yıl içinde indirilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

c) Diğer KDV Düzenlemeleri

Tasarıyla;

- Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi KDV’den istisna tutulmaktadır.

- Milli Eğitim Bakanlığınca kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerin ihale edilmesi ve projeyi alan firmalara proje kapsamında inşaat yönelik olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri tam istisna kapsamına alınmaktadır.

6. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

a) Tütün ve Tütün Ürünleri Vergilemesi

Tasarıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar (tütün ve tütün ürünleri) için oransal verginin maktu vergi ile birlikte uygulanmasına olanak sağlayan bir düzenleme öngörülmektedir.

Tasarıyla Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte, uygulanan asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında ÜFE oranında kendiliğinden artması önerilmektedir.

b) Elektrikli Araçlarda Kullanılan Pillerle İlgili Düzenleme

Tasarıyla, elektrikli araçlarda kullanılan araç pilleri, Kanun’a eklenerek ÖTV kapsamına alınmakta, bunların vergi oranı ise % 3 olarak belirlenmektedir.

7. Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

İş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon abonelikleri için aboneliğin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi kaldırılmaktadır. Kaldırılan özel iletişim vergisi tutarı halen 37 liradır.

8. Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılması öngörülen düzenlemelerle;

- Kredi işlemleri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar için uygulanan istisna daha açık ve tereddüt yaratmayacak şekilde yeniden tanımlanmakta,

- Aile Hekimliği Kanunu’na göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmektedir.

9. Harçlar Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

a) Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları

Tasarıyla, Harçlar Kanunu’nda yapılması öngörülen düzenlemeyle, denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsatları için yeni harçlar ihdas edilmiştir. Harç tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

aa) Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için)

Denetim kuruluşu yetkilendirme belgesi

Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecekler için

- Belgenin verildiği yıl 30.000 TL

- İzleyen yıllarda 10.000 liradan az olmamak üzere,

bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde beşi

Diğer kuruluşları denetleyecekler için

- Belgenin verildiği yıl 15.000 TL

- İzleyen yıllarda 10.000 liradan az olmamak üzere,

bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde beşi

ab) Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsatları

Yeminli mali müşavirlik ruhsatı

1.800 TL

Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi

900 TL

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı

450 TL

Öte yandan, Harçlar Kanunu’nun 113. maddesinde yapılan değişiklikle, denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçlarının, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilen gelir tablosundaki gayrisafi iş hâsılatı esas alınarak tahakkuk ettirilmesi ve Mayıs ayı içinde ödenmesi öngörülmüştür.

b) Telefon Kullanım İzin Harcı

Tasarıyla, yolcu beraberi getirilen cep telefonları için 100 TL kullanım izin harcı getirilmektedir.

Harca konu işlem kapsamına, ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telefon cihazları girmektedir.

c) Sigorta ve Emeklilik Şirketleri İzin Belgeleri

Tasarıyla, sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kuruluş izin belgelerine ilişkin olarak her yıl için ayrı ayrı ödenen harçlar için yeni düzenleme yapılmakta, belgenin alındığı yıldan sonraki yıllarda, izin belgelerine ait harçlardan yüksek olanın ödenmesi öngörülmektedir.

Halen uygulanmakta olan tutarlara göre;

- Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri için her yıl 91.764,80 TL

- Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri için her yıl 64.589,75 TL

harç ödenmekte olup, tasarıda yer alan hükmün yasalaşması durumunda, izin belgesinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu tutarlardan yüksek olanı (91.764,80 lira) ödenecek, diğer harç (64.589,75 lira) ise ödenmeyecektir.

d) Kredilerle İlgili Yargı Harçları

Tasarıyla Harçlar Kanunu’nun 123. Maddesinde yer alan, kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemlerle ilgili istisnanın kapsamından, yargı harçları çıkartılmaktadır.

10. Elektrik Piyasası Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmeleri çalışmaları kapsamında yapılacak devir, birleşme ve bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

Yapılmak istenen düzenlemeyle, özelleştirilecek şirketler için yeni bir vergi kolaylığı getirilmektedir. Düzenlemeyle, devir, birleşme ve bölünme işlemlerinin gerçek değerler üzerinden yapılacağı, bu işlemlerden doğan kazancın hesaplanacağı, ancak bu kazancın kurumlar vergisinden istisna olacağı anlaşılmaktadır.

Böylece, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenen devir ve bölünme kavramlarına yeni bir boyut kazandırılmakta, bu müesseseler elektrik dağıtım şirketleriyle sınırlı olarak vergi erteleme şekli olmaktan çıkartılmaktadır.

Düzenlemeyle ayrıca madde kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV’den de istisna edilmektedir.

11. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımlar kapsamında istihdam edilecekler için sigorta primi desteği getirilmektedir.

Düzenlemeye göre, yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlarla sağlanan istihdam üzerindeki yükün azaltılması amacıyla, işgücü üzerindeki işveren hissesi ile sigortalı hissesi tutarlarının bir kısmı Devletçe karşılanacaktır.

Destek tutarı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi dikkate alınarak belirlenmektedir.

NOT: Yukarıda yapılan açıklamalar tamamen Kanun Tasarısı dikkate alınarak yapılmış olup, henüz yapılmış bir yasal düzenleme yoktur. Tasarıların TBMM sürecinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler ve olası değişiklikler her aşamasında duyurulacaktır.

Kanun Tasarısına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

Okunma sayısı: 6182  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

26 Nisan 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler