Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Gündem
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Torba Kanun

Başta kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması olmak üzere çok sayıda vergi düzenlemesini içeren 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanun, 12.09.2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Kanun’un başlığı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun”dur.

Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 149 maddeden oluşan Kanun, başka düzenlemeler yanında;

- Kesinleşmiş vergi ve sigorta primi borçlarının yeniden yapılandırılmasına,

- Kasa hesabı ve ortaklardan alacaklarla ilgili kayıt ve muhasebe düzeltmelerine

ilişkin hükümler içermektedir.

Aşağıda, Kanun’da yer alan vergi düzenlemeleri açıklanmıştır.

Kanun’un çok sayıda maddeyi içermesi ve vergiyle ilgili maddelerin de dağınık olması ilgili maddelere ulaşımı zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu gidermek amacıyla, madde numaralarını gösteren bir Tabloya Bültenin sonunda yer verilmiştir.

A) Kesinleşmiş Bazı Kamu/Kamusal Alacakların Yeniden Yapılandırılması

1) Yapılandırmanın Kapsamı

Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.


Alacak türü

Dönemi

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları

- 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları

- 2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları

- 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli ve idari para cezaları ile asli ve fer’i amme alacakları (Kanun’da sayılan bazı cezalar, paylar ve hisseler kapsamda değildir.)

Kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımı tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan alacaklar

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,

Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olduğu halde kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar

Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği verilen para cezaları

30.04.2014 tarihinden önce verilen idari para cezalarından kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 8183 sayılı Kanun kapsamına giren; gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları

30.04.2014 tarihinden önce, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan alacaklar.

Aşağıda sayılan bazı kamu alacakları yapılandırma kapsamına alınmamıştır:

- Petrol Kanunu’na göre ödenen Devlet hissesi ve Devlet hakkı

- Şeker Kanunu’na göre ödenen şeker fiyat farkı

- Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna göre ödenen akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı

- Maden Kanunu’na göre ödenen Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenen kılavuzluk ve römorkörlük hizmet payı

2) Ödenecek ve Silinecek Tutarlar

Kanun kapsamına giren alacaklar için yapılandırmadan yararlanılması durumunda ödenecek ve silinecek tutarlar aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar

- Vergi asıllarının tamamı

- Vergi aslına bağlı cezaların tamamı

- Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si

- Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine, Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ- ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar

- Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si

- Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar

- Gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların tamamı

- Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının % 50’si

- Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı

- Sayılan kamu alacakları için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ- ÜFE) aylık değişim oranına göre hesaplanan tutar

- Alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı

- Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının kalan % 50’si

3) Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uygulamasından Yararlanma Prosedürü

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasından yararlanmak için Kanun’un yayımını izleyen ikinci ay olan Kasım 2014 sonuna kadar yazılı olarak başvurulacaktır.

Düzenlemeden yararlanacaklar için Gelir ve Gümrük İdarelerinin örnek başvuru formları hazırlayacağı ve yayınlayacağı tahmin edilmektedir.

Öte yandan, düzenlemeden yararlanılması, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartına bağlıdır. Bu nedenle Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuracakların, tahsilât işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecektir.

4) Ödeme Zamanı ve Ödenecek Tutar

Yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç tutarının peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapmaları mümkündür.

Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara, ilk taksiti Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ay olan Aralık 2014’den başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde, en çok 18 eşit taksitte 36 aya kadar vade tanınmaktadır.

Öngörülen ödeme koşullarına göre;

- Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacak,

- Taksitle ödeme olanağının kullanılması durumunda, taksitler tercih edilen ödeme süresine göre belli bir katsayıyla artırılacak, artırılmış tutarlar taksit sayısına bölünerek borç tutarı eşit taksitler halinde ödenecektir. Tercih edilebilecek taksit sayısı, tercih edilen taksit sayısına göre ödeme vadesi ve ödeme vadesine göre ödenecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak katsayılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Seçilen Taksit Sayısı

Ödeme Süresi (Ay)

Katsayı

6

12

1,05

9

18

1,07

12

24

1,10

18

36

1,15

5) Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi

Kesinleşmiş borçlarını yeniden yapılandırarak taksitle ödemek isteyenlerin, taksitlerini zamanında ödemeleri gerekmektedir.

Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilebilmektedir. Ancak bu durumda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı tamamen kaybedilmektedir.

6) Cari Dönem Vergilerinin Zamanında Ödenmemesi

Kanun’a göre;

- Yıllık gelir veya kurumlar vergileri,

- Stopaj gelir/kurumlar vergisi,

- Katma değer vergisi ve

- Özel tüketim vergisi

için yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan bu borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakları kaybedilmektedir.

7) Davaların Sonlandırılması

Kanun’a göre, yapılandırma olanağından yararlanılabilmesi için kapsam giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekmektedir.

Bu nedenle yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuracakların, tahsilât işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecektir.

B) Kasa Hesabının Düzeltilmesi

Kanun’la, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını düzeltme olanağı getirilmiştir.

Düzenleme kapsamına;

- Mükellefler açısından

- Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri

- Düzeltilecek kıymetler açısından

- Kasa mevcudu

- Dönem açısından

- 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenen bilançoda görülen ve gerçekte işletmelerinde bulunmayan tutar

girmektedir.

Düzenlemeye göre, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu;

- Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın (Aralık 2014) sonuna kadar vergi dairesine beyan edilerek düzeltilebilecek,

- Beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanarak vergi aynı süre içinde ödenecektir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan kasa mevcudunun düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler;

- Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek,

- Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

C) Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi

Kanun’la, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan ortaklardan alacaklar hesabını düzeltme olanağı getirilmiştir.

Düzenleme kapsamına;

- Mükellefler açısından

- Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri

- Düzeltilecek kıymetler açısından

- İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarı

- Dönem açısından

- 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenlenen bilançoda görülen net alacak tutarı

girmektedir.

Yasal düzenlemeye göre, kapsama giren net alacak tutarı;

- Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın (Aralık 2014) sonuna kadar vergi dairesine beyan edilerek düzeltilebilecek,

- Beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanacak vergi aynı süre içinde ödenecektir.

Kapsama giren net alacak tutarının düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler;

- Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek,

- Kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

D) 6111 Sayılı Af Kanunu’yla Karşılaştırma

Yapılan düzenlemeler, esas olarak 2011 yılında uygulanan 6111 sayılı Af Kanunu ile yapılan düzenlemelerin bir kısmıyla aynı içeriktedir. Ancak yeni Kanun’un kapsamı 6111 sayılı Kanun’un kapsamına göre son derece sınırlıdır. Aşağıda yeni Kanun ile 6111 sayılı Kanun’un kapsamı Tabloda karşılaştırmalı olarak yer almaktadır.

6111 Sayılı Kanun

Yeni Kanun

Kesinleşmiş vergi borçları

VAR

VAR

İhtilaflı vergi borçları

VAR

YOK

İnceleme aşamasındaki işlerin tasfiyesi

VAR

YOK

Matrah artırımı

VAR

YOK

Kasa hesabı düzeltmesi

VAR

VAR

Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltmesi

VAR

VAR

Stok hesaplarının düzeltilmesi

VAR

YOK

E) Diğer Düzenlemeler

Kanun’da yer alan diğer düzenlemeler şunlardır:

- Kanunda sayılan kıymetli taşların (Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, inci ve kübik virconia) tesliminde uygulanan katma değer vergisi istisnası, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi ile sınırlandırılmıştır. Bu durumda sayılan kıymetli taşların nihai tüketicilere satışı ile borsa dışında ve borsa üyeleri haricindeki kişi ve kuruluşlar tarafından alım satımı KDV’ye tabi tutulacaktır.

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.l.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır.

G.T.I.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı(%)

71.01

Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

71.02

Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)

(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.03

Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

7104.90.00.00.19

(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)

Diğerleri

20

71.05

Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

71.16

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

20

Bu değişiklik sonucu, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, inci gibi değerli taşların ithalinde uygulanan % 20 oranındaki ÖTV kaldırılmış bulunmaktadır. Aynı şekilde değerli taşların işlenmesi sonucu yine taş olarak tesliminde de ÖTV uygulanmayacaktır. Değerli taşlardan mamul ziynet eşyaları ise (kıymetli taş veya inciden mamul saat kayışları hariç) ÖTV’nin konusuna girmediğinden, ziynet eşyalarında ÖTV yönünden bir değişiklik olmayacaktır.

Sonuç itibariyle değerli taşlarda uygulanan % 20 oranındaki ÖTV kaldırılırken, bunların borsa dışında satışında % 18 oranında KDV getirilmiş olmaktadır.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilen yabancılara, ikamet tezkeresinin harçsız olarak verilmesi öngörülmüştür. Süresiz çalışma izninin verilmesinde çalışma izni harcı ödemesi kaldırılmamakta olup bu harç ödenmeye devam edecektir.

- 5510 sayılı Kanun’un geçici 41. maddesi kapsamında, bazı kurum ve kuruluşların, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık, bu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazlar SGK tarafından satın alınabilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle, bu madde kapsamında taşınmazların, SGK’ya devir ve teslimi ile bu taşınmazların SGK tarafından devir ve teslimi 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV Kanunu’nun 30/a maddesinin uygulanmaması öngörülmekte, böylece devredilen taşınmazlarla ilgili yüklenilen KDV’nin indirimine imkân verilmektedir.

- Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun, Kuruma sağlanan vergi ayrıcalıklarıyla ilgili maddesi başlığıyla birlikte değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

- Yapılandırılan kamu alacaklarına benzer şekilde, oda ve borsalara olan aidat borçlarının yeniden yapılandırılması öngörülmüştür.

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 1. maddesinde belirlenen cihazları imal ve ithal edenlerin, bu Kanun kapsamında bandrol veya etiket almaları gerekmektedir. Bu zorunluluk mevcut düzenlemeye göre, cihazların satışından önce yerine getirilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle, ithal edilen cihazlar için bandrol veya etiketlerin, cihazların serbest dolaşıma girişinde alınması hükme bağlanmıştır. Kanun’la ayrıca, TRT’ye Kanun’la verilen gelirlerin toplanması ve izlenmesiyle ilgili geniş yetkiler verilmiştir.

- Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için uygulanan sigorta primi desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmıştır.

TABLO

İlgili düzenlemelere daha kolay erişim amacıyla, Kanun’da yer alan vergi ve benzeri düzenlemelerin yer aldığı maddeler aşağıdaki Tabloda yer almaktadır:

Madde

Düzenleme

23

Harçlar Kanunu’nun 88. maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca süresiz çalışma izni verilen yabancılara ikamet tezkeresinin harç ödenmeksizin verilmesi önerilmektedir.

26

Bazı kıymetli taşların teslimi katma değer vergisinden istisna iken, yapılan değişiklikle istisnanın, kıymetli taşların Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi ile sınırlandırılması önerilmektedir.

27

Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 33. madde eklenmektedir. SGK’na borcu olan bazı kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların bu kuruma devri ile bu Kurum tarafından teslimi KDV’den istisna tutulmaktadır.

38

SGK’na çeşitli muafiyetler verilmektedir.

73

Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.

74

Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar net bakiyesiyle ilgili muhasebe düzeltmeleri yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

76

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları yapılandırılmaktadır.

77

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalara ve Borsalar Kanunu kapsamındaki Oda ve borsalara ait aidat borçlarının yeniden yapılandırılması önerilmektedir.

78

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları birlik ve federasyonlara olan aidat borçları yeniden yapılandırılmaktadır.

80

Gümrük vergileri yeniden yapılandırılmaktadır.

81

Sigorta primi borçları yeniden yapılandırılmaktadır.

92

Başbakanlıkça ve Bakanlar Kuruşlunca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağışların vergi matrahından indirimi düzenlenmektedir.

104, 105

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu kapsamında, bazı cihazların ithalinde ödenen bandrol veya etiketlerin ödenme zamanı yeniden düzenlenmektedir.

107

YMM sorumlulukları konusunda düzenleme yapılmaktadır.

116

Bazı mallar özel tüketim vergisi kapsamından çıkartılmıştır.

144

Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel için uygulanan sigorta primi desteğinde 5 yıllık sınırlama kaldırılmaktadır.

145

Yürürlük maddesidir.

İlgili Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun


Okunma sayısı: 14507  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

30 Nisan 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler