Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Gündem
6487 sayılı Kanun
İçeriğinde çeşitli vergi kanunlarında değişiklik öngören 6487 sayılı Kanun

Bazı vergi düzenlemeleri de içeren Kanun Tasarısı yasama sürecini tamamlayarak 6487 sayıyla yasalaşmıştır. Kanun’un kısa sürede Cumhurbaşkanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Kanun’un başlığı “Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”dur.

Kanun yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 35 maddeden oluşmakta olup, 14 maddesinde vergi düzenlemesi yer almaktadır.

Kanun’da yer alan vergi düzenlemeleri aşağıda özetlenmiştir.

1. Ar-Ge Personeli Gelir Vergisi Stopaj Desteğinde Süre Uzatımı

5746 sayılı Kanun’la, Ar-Ge indiriminden yararlanılan faaliyet ve projelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;

- Doktoralı olanlarda % 90’ı

- Diğerlerinde % 80’i

gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Daha sonra 5838 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 74. maddeyle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde istihdam edilen personelin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yukarıda belirtilen oranda hesaplanan kısmının, 2013 yılı sonuna kadar, verilen beyanname üzerinden tahakkuk ettirilerek terkini öngörülmüştür. Böylece 5746 sayılı Kanun’la personele sağlanan vergi teşviki 2013 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere işverene aktarılmıştır.

Bu defa 6487 sayılı Kanun’la, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 75. maddesinde yer alan tarih değiştirilerek, gelir vergisi stopajı teşvikinin 2023 yılı sonuna kadar işverene verilmesi uygulamasının devamı öngörülmektedir.

2. Karar ve İlam Harcı Ödeme Zamanı

Harçlar Kanunu’nun 28. maddesine göre karar ve ilam harcının dörtte birinin peşin, geri kalanın ise“kararın verilmesinden itibaren”iki ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Düzenlemede yer alan "kararın verilmesinden itibaren" ibaresi 13.02.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmiştir. Kararda ayrıca, iptal hükmün, kararın Resmi Gazetede yayım­lanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine hükmedilmiştir.

6487 sayılı Kanun’la, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri de dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeyle, karar ve ilam harcından kalan bakiye harcınödeme süresi, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ayolarak belirlenmiştir.

Düzenlemenin değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Harçlar Kanunu (Eski)

Harçlar Kanunu (Yeni)

Nispi harçlarda ödeme zamanı

Madde 28 –(1) sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir:

a) Karar ve ilam harcı,

Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanıkararın verilmesinden itibaren iki ayiçinde ödenir….

…”

Nispi harçlarda ödeme zamanı

Madde 28 –(1) sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir:

a) Karar ve ilam harcı,

Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanıkararın tebliğinden itibaren bir ayiçinde ödenir….

…”

3. Yeni Açılan Banka Şubeleri Finansal Faaliyet Harcında Aylık Hesaplama

Harçlar Kanunu’nun (8) sayılı tarifesinin “XI-Finansal faaliyet harçları” bölümünde yapılması öngörülen değişiklikle, bankaların şube açılışlarında, şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tutarının alınmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Düzenlemenin değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Harçlar Kanunu (Eski)

Harçlar Kanunu (Yeni)

(8) SAYILI TARİFE

XI-Finansal faaliyet harçları

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler(her şube ve her yıl için)bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

…”

(8) SAYILI TARİFE

XI-Finansal faaliyet harçları

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler(her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir)bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

…”

NOT:2013 yılı için harç tutarı, şubenin açılacağı yerleşim yerinin nüfusuna bağlı olarak; 17.091,95, 51.275,95 veya 68.367,95 liradır.

4. Belediye Gelirleri Kanunu Değişiklikleri

Kanun’la, Belediye Gelirleri Kanunu’nun üç maddesinde değişiklik öngörülmektedir.

Anayasa mahkemesinin 29.12.2011 tarihli kararıyla iptal edilen Belediye Gelirleri Kanunu’nun üç maddesinde, Mahkeme kararı doğrultusunda değişiklik yapılmaktadır. Yapılması öngörülen düzenlemelerle;

- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak eğlence vergisinin (en az ve en çok miktarları Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. maddesine gösterilen) miktarlarını,

- Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (en az ve en çok miktarları Belediye Gelirleri Kanunu’nun 60. maddesine gösterilen) miktarlarını

- Kanun’da yer alan bütün vergi ve harçlar için, Kanun’da en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarifelerini,

tayin ve tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmektedir.

Düzenlemenin değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Belediye Gelirleri Kanunu (Eski)

Belediye Gelirleri Kanunu (Yeni)

Matrah

MADDE 20 –

3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan er gün için,Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.

Matrah

MADDE 20 –

3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan er gün için,bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktardır.

Harcın tarifesi

MADDE 60 –Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda20 YTL’den az; 800 YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.

Harcın tarifesi

MADDE 60 –Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda20 TL’den az, 800 TL’den çok olmamak üzere bu Kanun’un 96 ncı maddesine göre tespit edilir.

Vergi ve harç tarifelerinin tespiti

MADDE 96 –A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilenaşağıda yazılıvergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

1. (Kaldırılmıştır)

2. Kaynak Suları Harcı

3. Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı

4. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

5. Kayıt ve Suret Harcı

6. İmar Mevzuatı gereğince Alınacak Harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı),

7. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı

8. Sağlık Belgesi Harcı

9. Bina İnşaat Harcı

Vergi ve harç tarifelerinin tespiti

MADDE 96 –A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

Yukarıda özetlenen değişiklikler, 19.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

5. Özel Tüketim Vergisi Kanunu Değişiklikleri

a) Taşıtlar İçin Asgari ÖTV Uygulaması

Kanun’la, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinde taşıt araçlarına ilişkin olarak yer alan vergi güvenlik önlemi düzenlemesi değiştirilmiştir.

Maddenin gerekçesinde, ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki malların gerek ithalat verileri gerekse yurtiçi satış verileri ile özel tüketim vergisi matrahlarının irdelendiği ve beyan edilen ÖTV matrahlarından bazılarının imalatçının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahının çok altında olduğunun tespit edildiği belirtilerek, bu gibi durumların önlenmesine yönelik olarak ÖTV matrahının aşındırılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

Yapılan düzenlemeyle; ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki malların özel tüketim vergisinin,

- ÖTV mükellefinin alış bedeliile

- Malın imalatçısının satış bedeliveyaithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı

üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarlarından daha az olmaması öngörülmektedir.

Buna göre, ÖTV’ye tabi taşıtlar için, mükellefin bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutar ÖTV olarak ödenecektir.

Mükellefin malı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından ıskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin yüzde 10'unu geçmemek üzere yapılan ıskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanabilecektir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacaktır.

Düzenlemenin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (Eski)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (Yeni)

Oran veya tutar

MADDE 12 - …

(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. İthalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı esas alınır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilir.

Oran veya tutar

MADDE 12 - …

(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeliile her halükarda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana görehesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

b) Cep Telefonlarında Asgari ÖTV Tutarı

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na 5904 sayılı Kanun’la eklenen geçici 6. maddeyle, Kanun’a ekli (IV) sayılı listedeki 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları) ithalinde veya yurt içinde üreticileri tarafından tesliminde (IV) sayılı listedeki orana göre hesaplanacak olan vergi tutarının, her bir adet mal için 40 TL olarak hesaplanacak asgari maktu vergiden düşük olması halinde, her bir adet mal için 31.12.2013 tarihine kadar 40 TL vergi ödenmesi öngörülmüştür. Vergi tutarı 12.10.2011 tarih ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 100 lira olarak yeniden belirlenmiştir.

Yeni düzenlemeyle, maddede yer alansüre 31.12.2023 tarihine kadaruzatılmıştır.

c) Akaryakıt Harici Petrol Ürünü Bazı Mallarda ÖTV

Kanun’un 31. maddesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu değişiklikle, 38.11 ve 3814.00 tarife pozisyonundakiakaryakıt harici petrol ürünlerinin tamamı ÖTV kapsamına alınmakta, halihazırda liste kapsamında bulunan malların G.T.İ.P. numaralarında da güncelleme yapılmaktadır.

ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetvelinin eski ve yeni hali aşağıdadır.

Yürürlükte Olan

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO.

Mal ismi

Vergi

Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

2,2985

Kilogram

2707.20

Toluol (Toluen)

2,2985

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

2,2985

Kilogram

(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

White spirit

2,2985

Kilogram

2710.11.25.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

2,2985

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

3811.21.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

3811.29.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90

Diğerleri

0,7390

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,7390

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,3007

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,3007

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

Litre

(Yağlama müstahzarları)

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,3007

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

1,3007

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.90.00.00

Diğerleri

1,3007

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,3007

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.00.00.00

Diğerleri

1,3007

Kilogram

Değiştirilmesi Öngörülen

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO.

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,2985

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,2985

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,2985

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta(Çözücü nafta)

2,2985

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfirik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,2985

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,2985

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

2,2985

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler(Çözücüler)

2,2985

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

[Yalnız;

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

2,2985

1,3007

Kilogram

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,2985

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etil benzen

2,2985

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,7390

Kilogram

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,7390

Kilogram

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,3007

Kilogram

2712.20

Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin

1,3007

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

Litre

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar(Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler(Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.19.90.00.00

Diğerleri(Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar(Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.99.00.00.00

Diğerleri(Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

6. Türkiye Yeşilay Vakfına Vergi Avantajları

Kanun’la, "Türkiye Yeşilay Vakfı" adında bir Vakıf kurulması ve bu Vakfa bazı vergi kolaylıkları sağlanması öngörülmüştür.

Düzenlemeye göre Vakıf;

- Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeleri hariç),

- Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

- Her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, yapılan işlemler harçtan

müstesnadır.

Düzenlemeye göre ayrıca;

- Vakfa yapılacak nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek,

- Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, harç ve diğer istisna ve imkânlardan aynen yararlandırılacaktır.

7. Diğer Düzenlemeler

6487 sayılı Kanun’la ayrıca;

- Vergi Usul Kanunu’nun 151. maddesinde değişiklik yapılarak, avukatların bu sıfatları dışındaki sıfatları dolayısıyla sahip oldukları bilgileri vermekten imtina edemeyecekleri hükme bağlanmıştır.

- Vergi Usul Kanunu’na eklenen 152/A maddesinde yapılan düzenlemeyle, Gelir İdaresi’nin, bu Kanun’un 1. maddesinde yer alan kapsam dikkate alınmaksızın, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların bilgi değişimi hükümleri kapsamında bilgi toplayabileceği hükme bağlanmıştır.

- Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 32. madde hükmüyle, şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve funiküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devir işlemlerinin 31.12.2023 tarihine kadar KDV’den müstesna tutulmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlar, bu kapsamdaki teslim ve hizmetleri dolayısıyla yüklendiği KDV’yi, varsa vergiye tabi işlemleri nedeniyle hesaplanan vergiden indirilebilecek, ancak indirimle giderilemeyen kısım iade edilmeyecektir.

- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin (e) bendinde yapılan değişiklikle, kaynak kuruluşlarca varlık kiralama şirketine satılan taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda, bu varlıkların, kaynak kuruluşta varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılması öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, varlık kiralama şirketleri tarafından ilgili taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda yapılması gereken vergilemenin gerçek kazanç üzerinden yapılması amaçlanmıştır.

Kanun’un yürürlüğüyle ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.


Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (24.05.2013 tarih ve 6487 sayılı)


Okunma sayısı: 17272  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

30 Nisan 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler